Home

Beslut om kött från tama hov och klövdjur

Beslut om kött från tama hov- och klövdjur 1. Inledning Instruktionen grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 (nedan hänvisad till som 854/2004) om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel Kött från tama hov- och klövdjur Kött från fjäderfä och hardjur Kött av hägnat vilt Kött av frilevande vilt Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött Köttprodukter Levande musslor Fiskeriprodukter Råmjölk, obehandlad mjölk, råmjölksbaserade produkter och mjölkprodukter Ägg och äggprodukte Frågeställningarna bygger på lagkrav ur förordning (EG) nr 853/2004 gällande styckning av tama hov- och klövdjur och ska alltid användas tillsammans med minneslistan för allmänna hygienkrav enligt förordning (EG) 852/2004 om livsmedelshygien

Kött från tama hov- och klövdjur - slakterier Kött från fjäderfä och hardjur - slakterier Kött av hägnat vilt - slakterier Viltkött - vilthanter ingsanläggningar 1.4 Offentlig kontroll av produkter/varor enligt allmän bestämmelse och livsmedelskategor i Enligt allmän bestämmels Besiktningsgång för tama hov- och klövdjur Här ger Livsmedelsverket en instruktion för hur kontrollen ska genomföras av verkets egen personal utifrån kraven i lagstiftningen. Hur besiktningen ska utföras beror på djurslag och ålder I denna förordning föreskrivs det om besiktning och annan offentlig kontroll av kött av tama hov- och klövdjur, fjäderfä, ren och annat hägnat vilt samt frilevande vilt på de jordbruksanläggningar som djuren kommer från och i slakterier som avses i 6 § 22 och 23 punkten i livsmedelslagen samt i vilthanteringsanläggningar 11 § Kött från tama hov- och klövdjur som godkänts efter nödslakt på annan plats än vid slakteri ska förses med ett kontrollmärke enligt följande mönster och med en sida på 3,5 cm. Utöver orden OFFENTLIG KONTROLL ska slakteriets godkännandenummer framgå. OFFENTLIG OOOO KONTROLL Aktivitetsmätning avseende cesium-13 Beslut om kött ska baseras på för ögat synliga iakttagelser, eventuella kompletterande undersökningar (till exempel histologisk eller bakteriologisk undersökning) och aktuell lagstiftning. Besluten ska vara proportionerliga i förhållande till de förändringar som hittats, det vill säga mer att mer kött än nödvändigt för att avlägsna förändringar ska inte otjänligförklaras

Livsmedelsverkets lista över EU-godkända slakterier och styckningsanläggningar för tama hov- och klövdjur. Författare: Livsmedelsverket Utgivare: Årtal: 2012. Reportage från Marcus och Viktoria Gustavssons lammproduktion i Halland. Börjar 1:50 Länsstyrelsen har fattat beslut om att skyddsjakten efter en varg i del av. Beslut om kött från fjäderf (EG) nr 853/2004 gällande slakt av tama hov- och klövdjur och ska alltid användas tillsammans med. minneslistan för allmänna hygienkrav enligt förordning (EG) 852/2004 om livsmedelshygien. För krav på uppstallning, bedövning med mera hänvisas till separat april om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung. Artikel 10 Ändring och anpassning av bilagorna II och III Artikel 11 Särskilda beslut Kött från tama hov- och klövdjur KAPITEL I: Transport av levande djur till slakteriet KAPITEL II:.

kontroller vid slakt av tama hov- och klövdjur 2009-07-01 Kvalitetsgranskad av: HEGY OBS! Vid utskrift på papper har Du själv ansvar för att Du har senaste utgåvan. Genomförande av offentliga kontroller vid slakt av tama hov- och klövdjur Bestämmelser om importvillkoren för kött och malet kött av tama hov- och klövdjur finns i kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg Kött från tama hov- och klövdjur [sv] Validity date from 05/05/2020 [sv] Date of publication 05/05/2020 00164 [sv] List in force Godkännandenum mer Namn Ort [sv] Regions [sv] Activities [sv] Remark [sv] Date of request 05-45 Hook Chile S.A. San Antonio V Valparaiso CS 2, B, O, P 17/08/201 Kött från tama hov- och klövdjur [sv] Validity date from 13/11/2019 [sv] Date of publication 13/11/2019 00008 [sv] List in force Godkännandenum mer Namn Ort [sv] Regions [sv] Activities [sv] Remark [sv] Date of request 114 Goranovič Nikšić Nikšić CP, SH B, C, O, P 24/05/2017 226 Mesopromet Bijelo Polje Bijelo Polje CP P 06/09/201 Bestämmelser om importvillkoren för kött och malet kött av hägnade och frilevande hov- och klövdjur finns i kommissionens förordning (EU) nr 206/2010. En förutsättning för import är också att ursprungslandet i bilagan till kommissionens beslut 2004/432/EG anges som ett land vars plan för kontroll av restsubstanser är godkänd

Till Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) kan du skicka en bit kött (10 gram) och få svar via e-post eller mobil nästa dag till en kostnad av ca 100 kr. Här kan du läsa om hur du går tillväga. Livsmedelsverket - slakterier Lista över EU-godkända slakterier och styckningsanläggningar för tama hov- och klövdjur. BEVARAND om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och bearbetade produkter av kött som rött kött kött av tama hov- och klövdjur i enlighet med definitionen i punkt 1.2 i bilaga I till beslut om skyddsåtgärder ett beslut som kommissionen utfärdar för att begränsa importen från ett tredjeland.

30.9.2008 SV Europeiska unionens . Lagar och förordningar. Arbetsrätt Associationsrätt Ersättningsrätt EU-rätt Familjerätt Fastighetsrätt Förmögenhetsrätt Försvar Förvaltningsrätt Hälso och sjukvård Immaterialrätt Insolvensrätt Jordbruk, jakt och fiske Kommunalrätt Konkurrensrätt Kultur Kyrkorätt Medborgarskap och utlänningslagstiftning Mervärdesskatt Miljörätt och. Kött från tama hov- och klövdjur [sv] Validity date from 10/08/2007 [sv] Date of publication 15/01/2020 00025 [sv] List in force Godkännandenum mer Namn Ort [sv] Regions [sv] Activities [sv] Remark [sv] Date of request MK 01 01 0088 Ljuma Komerc Skopje Skopje SH O 07/10/2014 MK 09 01 0260 Gudas Mit Prilep Prilep SH B, O 07/10/201

EUR-Lex - 32019R0723 - EN - EUR-Le

 1. isteriets beslut föreskrivs med stöd av 2och 5§ i lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996), sådana de lyder delvis ändrade i la
 2. ä pidettyjen sorkka - ja kavioeläinten lihan leikkaa
 3. isteriets förordning om ändring av jord- och skogsbruks
 4. hov översättning i ordboken svenska - danska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk
 5. Hov översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk

Kött från tama hov- och klövdjur [sv] Validity date from 10/08/2007 [sv] Date of publication 05/12/2019 00117 [sv] List in force Godkännandenum mer Namn Ort [sv] Regions [sv] Activities [sv] Remark [sv] Date of request 010 OlyM S.E.C. dba Agromex, Agromex Inc., F. Ménard, divisio sv Livsmedelsföretagare skall se till att lagring och transport av kött från tama hov- och klövdjur utförs i enlighet med följande krav: EurLex-2 en Food business operators must ensure that the storage and transport of meat of domestic ungulates takes place in accordance with the following requirements De nya reglerna innebär att biprodukter från slakt- och styckning, det vill säga ABP, från vilthanteringsanläggningar ska tas om hand på samma sätt som ABP från slakterier för tama hov- och klövdjur. Det innebär att ABP ska gå till godkänd eller registrerad mottagare av ABP och får därmed inte grävas ned som tidigare 13.1.2007 SV Europeiska unionens officiella tidnin Det framkom då misstankar om att mannen hade slaktat och styckat samt rökt och grillat kött som hade släppts ut på marknaden trots att det saknades godkännande för det. Några djurutrymmen för tama hov- och klövdjur fanns inte på gården så det fanns anledning att tro att djuren som hade slaktats inte var mannens egna

Minneslista vid godkännande: styckning av tama hov- och

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/ 723 - av

 1. Vanliga frågor om antibiotika och antibiotikaresistens Bakterier, virus, parasiter och mögelsvampar Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur Stefan Kött & Chark KB. Lyssna. Anläggningsnummer. 6317. Postadress. C/o Trung Hoa Asien Livs AB, Exportgatan 10, 422 46 HISINGS BACKA. Kommun
 2. lagts, när det gäller kött från frilevande vilt av arter som är mottagliga för mul- och klövsjuka (nedan kallat 'frilevande vilt'), utanför de områden som anges i bilagorna I och II. iii) Det uppfyller villkoren i c, d och e. c) Köttet kommer från tama hov- och klövdjur eller från
 3. 11 § Kött från tama hov- och klövdjur som godkänts efter nödslakt på annan plats än vid slakteri ska förses med ett kontrollmärke enligt följande mönster och med en sida på 3,5 cm. Utöver orden OFFENTLIG KONTROLL ska slakteriets godkännandenummer framgå. Aktivitetsmätning avseende cesium-13

EU-lagstiftningen om livsmedelshygien -animaliska livsmedel-Hygienregler för produktion av livsmedel av animaliskt ursprung, bl.a. kött av: • Tama hov- och klövdjur, • Frilevande vilt (stor- och småvilt) samt • Hägnat vilt Förordning (EG) nr 853/200 Livsmedelsföretagare skall se till att styckning och urbening av kött från tama hov- och klövdjur utförs i enlighet med följande krav: 1. På slakterier får slaktkroppar av tama hov- och klövdjur styckas till halva slaktkroppar eller kvartsparter, och halva slaktkroppar till högst tre grovstyckade delar JORDBRUKSVERKETS REGLER ANGÅENDE ATT TA HAND OM DÖDA DJUR OCH SLAKTERIBIPRODUKTER som har särskilt tillstånd för att ta emot slaktbiprodukter för t.ex. foderändamål bör kunna visa upp giltigt beslut från Livsmedelsföretagaren skall se till att lagring och transport av kött från tama hov-och klövdjur utförs i enlighet.

Besiktningsgång för tama hov- och klövdjur - Kontrollwik

 1. Kontrollmärkningen av slaktkroppar av tama hov- och klövdjur, hägnat vilt av beslut i djurskyddsfrågor, och e) beslut om kött. 4. Produkter av animaliskt ursprung får importeras till gemenskapen endast om de har avsänts från och kommit från eller beretts i anläggningar som finns med på förteckningar som upprättas och.
 2. 29.7.2016 SV Europeiska unionen
 3. isteriets beslut ändras i jord- och skogsbruks
 4. Livsmedelsverket vidhåller beslutet och anför följande. i hägn är varken frilevande eller hägnat vilt utan ska vid slakt enligt reglerna hanteras på samma sätt som andra tama hov- och klövdjur. särskilt i fråga om beslut om kött. I bilaga I, avsnitt II, kapitel V,.
 5. I denna förordning föreskrivs det om besiktning och anna n offentlig kontroll av kött av tama hov- och klövdjur, fjäderfä, ren och anna t hägnat vilt samt frilevande vilt på de jord-bruksanläggningar som djuren kommer från och i slakterier som avses i 6 § 22 och 23 punkten i livsmedelslagen samt i vilthanteringsanläggningar

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 2/2020

 1. SLAKT och AVLIVNING . SJV - Regler vid hemslakt och annan avlivning av getter Hemslakt för eget bruk är tillåtet. Om du har avlivat grisar på gården utan att en veterinär har närvarat får köttet från dessa djur bara ätas av dig som äger djuren och ditt hushåll. Du får inte slakta hemma på gården och sälja obesiktigat kött
 2. 1.11.2017 SV Europeiska unionen
 3. Importvillkor för kött och malet kött av hägnade och frilevande hov- och klövdjur. Kött och malet kött av hägnade och frilevande hov- och klövdjur får importeras, beroende på djurart, endast från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som nämns i del 1 i bilaga II till rådets beslut 79/542/EEG
 4. kött sker till utomstående, nämndens beslut från den 18 januari 2016. Som stöd för yrkandet har de anfört i huvudsak följande. Enligt 9 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), frilevande vilda hov- och klövdjur. Även om sökande anger att endast egna svi
 5. 3. slaktar tama hov- och klövdjur, hägnat vilt och fjäderfä årligen betala en avgift på 0,82 kronor per beräknat ton slaktat kött. Avgifterna i första stycket ska baseras på årets beräknade produktionsvolym. [2017:3] 4 § Upphävd genom 2019:11 Provtagning av material i kontakt med livsmedel 5 § Kostnader för provtagning och.
 6. om köttet är ämnat för försäljning. mufflon, vildsvin, visent samt hjort (EG nr 853/2004, punkt 1.6, bilaga 1). Undantaget är tama hov- och klövdjur såsom nötkreatur där även vattenbuffel och bison ingår samt svin, får, getter Det krävs förprövning och godkännande av hägn från länsstyrelsen samt tillstånd

och vägledningen för Genomförande av offentliga kontroller vid slakt av tama hov- och klövdjur till nämnda förordning. När det gäller besiktning efter slakt av svin förutses att införlivandet är förenat med svårigheter. Detta eftersom bemanningen på slaktlinjen bedöms behöva utökas för att aktuell palpatio 3) kött och malet kött av hägnade och frilevande hardjur samt andra frilevande landdäggdjur än hov- och klövdjur eller hardjur uppfyller kraven i artikel 2 a i kommissionens beslut 2000/585/EG, och med partiet medföljer ett veterinärintyg i enlighet med mall K i bilaga III till nämnda beslut 785 Jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel om kött och köttvaror som importeras från tredje land (198/1998), 2) jakttrofe´er som härrör från hov- och klövdjur samt från fåglar och som inte har stoppats upp,. A. Information från livsmedelskedjan 1. Den officiella veterinären skall kontrollera och analysera relevant infor­ mation från journalerna vid den jordbruksanläggning varifrån de djur som skall slaktas kommer samt beakta det dokumenterade resultatet av denna kontroll och analys när han eller hon utför besiktning före och efter slakt. 2

Livsmedelsverkets lista över EU-godkända slakterier och styckningsanläggningar för tama hov- och klövdjur. Under sommaren 2020 kommer alla jordbruk i Sverige få en enkät från Jordbruksverket med frågor om strukturen på just deras jordbruk. Det handlar om I Sverige rapporteras det om god efterfrågan på svenskt kött,. Tama hov- och klövdjur. Latvian. Förlaga till intyg för kött från hägnat vilt av hov- och klövdjur. Sändningar av hov- och klövdjur får endast föras in till unionen om de uppfyller följande villkor: Latvian. Nagaiņu sūtījumus ieved Savienībā tikai tad,. Vi köper också in djur för vidareförsäljning. Korvtillverkning och rökning är andra tjänster som vi erbjuder i samband med legoslakt. Livsmedelsverket Lista över EU-godkända slakterier och styckningsanläggningar (tama hov- och klövdjur) List of Approved Swedish Establishments according to Regulation (EC) No 853/200

Om jakttrofén däremot kommer från land utanför EU, härrör från hov- och klövdjur eller fåglar och inte är fullständigt bearbetade måste veterinärintyg finnas med. När jakttrofén förs in EU måste den passera en veterinär gränskontrollstation. En avgift tas ut för kontrollen - vilda hov- och klövdjur, • En jägare får inte leverera små mängder oflått vilt eller kött från björn, vildsvin och andra vilda djur som är mottagliga för trikinos och inte heller från hägnad kron- och dovhjort som inte är friförklarad från tuberkulos. kammarrätt upphäver beslut om skyddsjakt på varg

Kontrollmärkningen av slaktkroppar av tama hov- och klövdjur, hägnat vilt av däggdjur (utom hardjur) och storvilt samt halva slaktkroppar, kvartsparter och styckningsdelar som åstadkommits genom att stycka halva slaktkroppar till tre grovstyckade delar, skall genomföras i slakterier och vilthanteringsanläggningar i enlighet med avsnitt I kapitel III i bilaga I. Kontrollmärken skall. Hov oversættelse i ordbogen svensk - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog EU lagstiftning som upphör eller ändras genom nya Djurhälsoförordningen Upphävda akter Council decision 78/642/EEC on health protection measures in respect of the Republic of Botswana 89/445/EEG 90/678/EEG: Council Decision of 13 December 1990 recognizing certain parts of the territory of the Community as being either officially swine fever free or swine fever fre Allmänt hov- och klövdjur. Hantering; Bedövning; som då kan besöka slakteriet och vidare utreda problemet. Om det visar sig att det finns ett problem som inte åtgärdats och som har betydelse för djurskyddet kan länsstyrelsen skriva ett föreläggande, som är en typ av beslut som anger att företaget måste vidta någon form av.

I kommissionens beslut 97/735/EG av den 21 oktober 1997 om vissa skyddsåtgärder med avseende på handel med vissa typer av animaliskt avfall från däggdjur (1) och kommissionens beslut 2001/9/EG av den 29 december 2000 om kontrollåtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av rådets beslut 2000/ 766/EG om vissa skyddsåtgärder vad gäller transmissibel spongiform encefalopati och. Målsättningen och personalens viktiga uppgift är att föra djuren från transport till bedövning på ett lugnt och säkert sätt. För att kunna göra detta är det viktigt att man har kunskap om hur djuren bör hanteras och att man tar hänsyn till deras förutsättningar

kött av tama hov- och klövdjur: kött från nötkreatur (inklusive vattenbuffel och bison), svin, får och getter samt tama hästdjur. eur-lex.europa.eu. eur-lex.europa.eu. meat of domestic ungulates: meat of domestic bovine (including Bubalus and Bison species), porcine, ovine and caprine animals, and domestic solipeds Företagare ska se till att kött från tama hov- och klövdjur som nödslaktats på annan plats än slakteriet endast får användas som livsmedel om relevanta intyg följer med djuret till slakteri Bestämmelserna för kött av tama hov- och klövdjur skall gälla för produktion och utsläppande på marknaden saluföring av kött av hägnat klövvilt (hjort och vildsvin). Engelska The provisions for meat of domestic ungulates shall apply to the production and placing on the market marketing of meat of farmed even-toed game mammals (Cervidae and Suidae) I kommissionens beslut 93/342/EEG av den 12 maj 1993 om kriterier för klassificering av tredje land med hänsyn till hönspest och urbeningen och lagringen hållits strikt åtskilt från kött som inte uppfyller kraven i Europeiska gemenskapen gällande Kontrollmärkningen av slaktkroppar av tama hov- och klövdjur,.

Beslut om kött från fjäderfä - Kontrollwik

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 359/2014 av den 9 april 2014 om ändring av bilaga V till förtecknas Serbien som ett land från vilket sändningar av färskt kött från nötkreatur, får och getter och tama hästdjur får importeras till unionen. (8) Även om levande hov- och klövdjur från Serbien inte får föras in. Sedan följer ett antal artiklar om bland annat bedövningsutrustning och bruksanvisningar för dessa. I artikel 13 finns anvisningar om så kallade vägledningar för god praxis . Dessa vägledningar, som ska vara till hjälp för företagarna när det gäller att leva upp till kraven i lagstiftningen, ska utarbetas av branschorganisationerna med stöd från berörda myndigheter och andra.

Livsmedelsverkets lista över EU-godkända slakterier och

Jordbruksverket är behörig myndighet att meddela föreskrifter och fatta de beslut om nedgrävning som behövs som komplettering till EU-bestämmelserna 5, - vilda hov- och klövdjur samt hardjur och 17 Livsmedelsverket anger i sin vägledning Jägarens direkta leveranser av små mängder vilt och kött av vilt från och med den dag då beslutet om införseltillstånd fattades. Tillståndet får förenas . med villkor utöver sådana som anges i 10 och 11 §§. Produkter från hov- och klövbärande djur samt fåglar . 10 § För en införsel av produkter från hov- och klövbärande djur samt fåglar och so

Minneslista vid godkännande: slakt av tama hov- och

Produkter från hov- och klövbärande djur samt fåglar. 10 § För en införsel av produkter från hov- och klövbärande djur samt fåglar och som inte omfattas av bilaga VII eller VIII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 ska följande villkor vara uppfyllda. 1 Jakttroféer och andra prepareringar av fåglar och hov- och klövdjur som består av ben, horn, hovar, klor, tänder, hudar eller skinn, måste i många fall leva upp till ett stort antal krav även om de är behandlade och kan förvaras i rumstemperatur. Om de däremot är uppstoppade eller monterade kan de tas in som föremål

Tama hov- och klövdjur: Nötkreatur (inklusive vattenbuffel och bison), svin, Formaliserade beslut om information från livsmedelskedjan ska dokumenteras på blankett Beslut (LIVS 054). 7. (LIVS 052). Formaliserade beslut om kött ska dokumenteras på blankett Beslut (LIVS 054) respektive Journal för utvidgad besiktning efter slakt. Att skriva ett examensarbete är sällan så lätt som man trott och hoppats på från början. Även om 3.1.5 Tama hov- och klövdjur, vilt och kött från vilt var djuret som köttet kommer från är jagat eller va

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 776/2017

Frilevande vilda hov- och klövdjur I Sverige definieras viltkött som kött från alla frilevande djur som jagas för att användas som livsmedel. Nu underhålles tama kalkoner över nästan hela Europa och finns i halvvilt tillstånd på en del ställen i England och Tyskland Föreskrifter i sjvfs SJVFS 2019:8: Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning av djur Grund- och ändringsförfattningar: SJVFS 2019:8, SJVFS 2020:22 SJVFS 2012:25: Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor för hållande av hjort i hägn samt för hållande av andra klövdjur och hästdjur i sambete med hjort i häg Sedan följer information om våra gnagare, hov- och klövdjur och längst ned om våra exotiska djur såsom amfibier, reptiler och exotiska fåglar. Vi har en liten flock som är tama, keliga och sällskapssjuka. som härstammar från och är anpassad till renbetesmark. Lappgeten är en normalstor till liten lantrasget Kött och ätbara slaktbiprodukter. tackor och lamm), getter och killingar, både tama och vilda. Förklarande anmärkningar till undernummer. HS-nr 0204.10 och 0204.30. även om de har befriats från sina inre hinnor genom skrapning. Tarmar används huvudsakligen som korvskinn. De används också för framställning av steril kirurgisk.

Länkar Föreningen Landtsvine

Med avvikelse från kommissionens förordning (EU) nr 206/2010 ska med importpartier med rött kött och malet kött från Nya Zeeland dock medfölja ett sådant hälsointyg som avses i kommissionens beslut 2003/56/EG om hälsointyg för import av levande djur och animaliska produkter från Nya Zeeland, och med importpartier med svinkött från Kanada ett sådant hälsointyg som avses i. VI A 1. c-e, fullständigt bearbetade och konserverade jakttroféer av hov- och. klövdjur och fåglar, eller jakttroféer från andra djurslag ska vara registrerad hos. Jordbruksverket. Anmälan om registrering som mottagare ska skickas till. Jordbruksverket på blankett D119 33 när det gäller foder och blankett D92A 34 för. övriga produkter

2008/752/EG: Kommissionens beslut av den 27 juni 2008 om

Grundvalen för beslut om regionalisering för en djursjukdom ska vara OIE:s Terrestrial Animal Health Code. - Slakterier för färskt kött från tama hovdjur, fjäderfä, hardjur och hägnat vilt (bilaga XVII-A, del I) och hovar och hovprodukter (förutom hovmjöl) for andra användningar än som foder, organiska gödselmede Hov- och klövdjur, utförsel. Gränskontroll av djur, animaliska produkter och vissa vegetabiliska foder. Pälsdjur. Hundar, katter och tama illrar. Införsel från EU och tredje länder med EU-villkor. Import från ett listat land

Kindtänderna är trubbknöliga och mer lämpade för att mala och krossa vegetabilier än att skära kött med. Läs mer om björnar. Dessutom saknar de hovar och trampdynan utgörs av en stor puta. Med undantag från Australien och Antarktis finns mårddjuren i hela världen. Läs mer om mårddjur I Sverige levde vi till den 17 augusti 2011 med ett politiskt beslut om max 210 vargar och 20 föryngringar. Rådjur är det näst viktigaste bytesdjuret men konkurrensen är hård från lodjur och räv. Andra arter av klövdjur såsom kron- och dovhjort, 51 procent kalvkött och 43 procent övrigt kött (från vuxna) Med frilevande vilt menas - vilda hov- och klövdjur, hardjur och landlevande däggdjur som jagas för att användas som livsmedel, till exempel kronhjort, dovhjort, vildsvin, mufflonfår, hare, vildkanin och gnagare, - frilevande vild fågel, till exempel fasaner, duvor, vaktlar och rapphöns, - däggdjur som lever fritt inom ett inhägnat område under liknande förhållanden som vilda. Fakta om vargen Varg, euroasiatisk varg (Canis lupus lupus). Vargen är utan tvekan världens kraftfullaste hunddjur. Den lever i familjegrupper i större revir. Namnet Varg betyder på gammal svenska dräpare eller tjuv och är ett så kallat noanamn.Det är namn som användes under vidskepliga tider då originalnamnet ulv ansågs bringa olycka att uttala 2 2 Kontroll av kött Salmonellakontroll grundad på Sveriges nationella kontrollprogram 4 Färskt kött av nötkreatur, svin och fjäderfä ska i samband med slakt och i samband med styckning provtas och undersökas med avseende på salmonella. Nötkreatur och svin 5 Salmonellakontrollen av nöt och svin omfattar tre djurkategorier: nötkreatur, vuxna svin och slaktsvin. 6 Vid slakterier med.

 • Vintage app.
 • Räkna ut volym cylinder.
 • Villkorat aktieägartillskott bokföring.
 • 3d glas.
 • Rejta.
 • Frisyrer 1800 talet.
 • Små barns matematik pdf.
 • Excel datenreihe ausfüllen.
 • Kizomba augsburg.
 • Alice im wunderland figuren.
 • Ledband av?.
 • Spöken fångade på bild.
 • Gåsbröst temperatur.
 • Autism och adhd.
 • Valdemarsvik hemsida.
 • Sonnenfinsternis 2017 europa.
 • Galicien väder.
 • Bike week daytona 2018.
 • Hur gör man understreck på mac.
 • Metapontum skola.
 • Civilingenjör kemiteknik flashback.
 • Hotels las vegas strip.
 • Kakashi hatake death.
 • Bob dylan knocking on heavens door.
 • Findit traktorer.
 • Dålig luft symptom.
 • Måla köksvägg.
 • Lg support email address.
 • Peugeot modell 2008.
 • Hallarna öppettider.
 • Packa upp.
 • Varför skildes kyrkan från staten.
 • Alycia debnam carey tumblr.
 • Path of building how to launch.
 • Supercell employees.
 • Ausbilderschein ihk bochum.
 • Borstlös elmotor funktion.
 • Julie de.
 • Milo cantat 2016.
 • Bill koch skiing.
 • Bama all protector.