Home

Eu kommissionen sommarjobb

Arbeta för EU - Arbeta vid EU-institutionerna Europeiska

Europeiska kommissionen är en politiskt oberoende och verkställande EU-institution.Kommissionen föreslår nya EU-lagar och genomför Europaparlamentets och rådets beslut.. Vad gör kommissionen? Föreslår nya lagar. Kommissionen är den enda EU-institution som kan föreslå nya lagar som sedan läggs fram för parlamentet och rådet EU-kommissionens mandatperiod, alltså den tidsperiod som kommissionen har sitt uppdrag, är fem år. Den nuvarande EU-kommissionens mandatperiod är 2019-2024. Varje EU-land har en kommissionär och samma person kan utses till kommissionär i flera perioder. EU-länderna föreslår kommissionäre • EU-kommissionen respekterar helt de åtgärder som de olika länderna inför. Vi inser att åtgärderna kan få konsekvenser för studenter, elever, volontärer och andra som deltar i Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren. • I nuläget kan vissa deltagare inte resa iväg och andra kan inte återvända hem från utlandet

Jobba för EU Sverig

 1. Warning message: This webpage on negotiations under Article 50 is no longer updated. For information on the negotiations on the future partnership between the European Union and the United Kingdom, please click here.. For information on the residence rights for UK nationals in the EU, and EU nationals in the UK, please click here
 2. Bo, arbeta och resa i EU . Information om din rätt att bo, arbeta, resa, studera och söka vård i andra EU-länder och dina rättigheter som konsument. Europeiska kommissionen. EU-domstolen. Europeiska centralbanken. Europeiska revisionsrätten. Europeiska utrikestjänsten. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
 3. Eures är ett samarbete mellan medlemsländernas arbetsförmedlingar och EU-kommissionen. På Eures webbplats kan du hitta lediga tjänster inom EU, fixa cv:n och få kontakt med en rådgivare. Eures webbplats. Rätt att behålla A-kassan. Du kan få din arbetslöshetsersättning utbetald medan du söker arbete i ett annat EU-land

Europeiska kommissionen, officiell webbplat

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Vem får delta? Erasmus+ är till för både enskilda deltagare och organisationer, men villkoren för att delta kan variera. Hur förvaltas Erasmus+? Programmet förvaltas av EU-kommissionen i samarbete med andra organisationer. I siffror Erasmus+ i siffror Om du vill bli frilanstolk vid kommissionen, Europaparlamentet eller domstolen, läs mer på sidan tolka för EU. Praktik vid EU:s delegationer. EU har delegationer i många länder runtom i världen. Du som har en masterutbildning kan praktisera vid någon av EU:s delegationer i upp till 18 månader

EU-kommissionen har presenterat en ny kemikaliestrategi för hållbarhet med ambition och målsättningar för kemikaliepolitiken de närmaste åren. Strategin innehåller bland annat åtgärder som rör hormonstörande ämnen, farliga ämnen i varor och särskilt i varor som importeras till EU, kombinationseffekter och svårnedbrytbara kemikalier såsom PFAS Kommissionen er den eneste af EU's institutioner, der fremsætter lovforslag til Parlamentet og Rådet, som: beskytter EU's og borgernes rettigheder i spørgsmål, der ikke kan håndteres effektivt på nationalt plan; har styr på tekniske detaljer, fordi den hører både eksperter og offentligheden Europeiska kommissionens ordförande, eller enbart kommissionsordföranden, är en hög befattning inom Europeiska unionen som leder Europeiska kommissionen, unionens regering. Kommissionsordföranden fungerar i det närmaste som unionens premiärminister och är en av unionens absolut mest inflytelserika politiker

EU-kommissionär » Yrken » Framtid

 1. Europeiska kommissionen, även känd som EU-kommissionen, är den verkställande institutionen inom Europeiska unionen.Den består av en unionsmedborgare från varje medlemsstat, även kallade kommissionärer. [2] Kommissionens funktioner och befogenheter kan förenklat liknas vid de som en regering typiskt har i en stat. . Kommissionen ansvarar för att utarbeta lagförslag som främjar.
 2. EU-kommissionen presenterade på måndagen en utvärdering av arbetet med att förbättra lagstiftningsprocessen inom EU, som inleddes av Juncker-kommissionen 2015. Satsningen går bland annat ut på att utvärdera lagstiftning innan man gör om den och att bjuda in olika samhällsaktörer till att komma med förslag på förbättringar av befintlig lagstiftning
 3. EU-kommissionen presenterade på torsdagen sitt arbetsprogram för 2021 - en översikt över vilka förslag som väntas komma och när. - Vårt fokus kommer bli tvehövdat. Vi kommer först att fortsätta lägga all energi på att hantera [corona-]krisen
 4. EU-kommissionen har dessutom en särskild webbportal där privatpersoner och företag kan lämna sina synpunkter på nya och befintliga EU-lagar och initiativ. EU-kommissionärer reser också runt i EU för att hålla öppna stormöten, så kallade medborgardialoger, om aktuella frågor i EU och hur frågorna kan påverka EU-medborgarna
 5. Svenskar som arbetar i EU:s institutioner är en resurs för både EU och för Sverige. Universitets- och högskolerådet (UHR) informerar om karriärmöjligheter inom EU:s olika institutioner och erbjuder stöd inför urvalsförfaranden för EU:s fasta tjänster
 6. De föreskriver även att kommissionen ska rådfrågas innan vissa beslut fattas, till exempel beslut om EU-medlemskap för nya medlemsstater (artikel 49 i EU-fördraget). Kommissionen rådfrågas också särskilt om ändringar i andra institutioners eller organs stadgor, exempelvis Europaparlamentets ledamotsstadga, Europeiska ombudsmannens stadga och stadgan för Europeiska unionens domstol
 7. EU-kommissionen i Sverige, Stockholm, Sweden. 15K likes. Vår uppgift är att förklara hur EU:s politik påverkar dig som bor i Sverige

EU-kommissionen vill se en europeisk Magnitskijlag, det vill säga en lag som gör att man kan rikta sanktioner mot personer som bryter mot mänskliga rättigheter.. Kommissionen har inhämtat synpunkter från intressenterna, bl.a. genom ett offentligt remissförfarande (EU:s bolagsrätt uppgraderas: Bestämmelser om digitala lösningar och effektiva gränsöverskridande transaktioner, 2017). Kommissionen lämnade 2014 ett förslag till ett direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar, s.k. SUP-bolag EU-kommissionen föreslår lagar som ministerrådet och Europaparlamentet sedan beslutar om. Europeiska rådet, där medlemsländernas stats- och regeringschefer sitter, håller toppmöten och bestämmer över EU:s mål och prioriteringar. EU-domstolen dömer i tvister som uppstår i EU Det senaste om EU-kommissionen. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om EU-kommissionen på Aftonbladet.se.

EU-kommissionens förslag är i två delar. Den del som omfattar alla medlemsstater handlar bland annat om: - att vidta åtgärder för att öka andelen anställda som täcks av kollektivavtal EU-kommissionen sänker tillväxtprognosen EU-kommissionen reviderar ned nästa års tillväxtutsikter för eurozonen till 4,2 procent från tidigare upattade 6,1 procent (prognos från i juli) Det är 2020 nu, konstaterar EU-kommissionen i lanserandet av en hbtq-strategi. Tydliga fingrar pekas mot homofobi i Östeuropa Den 1 december tillträder den nya EU-kommissionen. Kommissionen leds av Ursula von der Leyen från Tyskland. Von der Leyen leder en kommission som består av 27 kommissionärer. Varje kommissionär har en portfölj, det vill säga olika områden som den ska arbeta med de kommande åren

Europeiska kommissionen Europeiska Unione

 1. EU-kommissionen har klubbat igenom en plan för att få turismen att komma i gång efter coronakrisen. Enligt vice ordföranden, Margarethe Vestager, kan resandet inom EU kanske upptas redan i slutet av sommaren. - Om vi arbetar tillsammans så behöver vi inte stå inför en sommar på hemmaplan, säger hon på presskonferensen
 2. EU-kommissionen består av olika generaldirektorat, som ungefär motsvarar departement. Varje generaldirektorat ansvarar för ett visst politikområde, t.ex. miljö eller handel, och leds av en generaldirektör som är ansvarig inför en kommissionär. Kommissionen har cirka 33 000 anställda
 3. EUROPEISKA KOMMISSIONEN TILLKÄNNAGIVANDE FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen av best ämmelser na i ar tikel 26.3 i förordning (EU) nr 1169/2011 (2020/C 32/01) 1. INLEDNING I ar tikel 26.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsin
 4. I slutet av 2016 tillsatte kommissionen en expertgrupp med syfte att analysera och rekommendera åtgärder för att främja hållbara investeringar och en hållbar finansmarknad inom EU. Deras rapport publicerades 31 januari 2018 och ligger till grund för kommissionens handlingsplan som presenterades 8 mars
 5. Official directory of the European Union - EU Whoiswho. DisplayLogo. Publications Office of the European Union. MainSearch. EU official directory. search. More Advanced search Browse by subject Expert Search. Language Selecto

EU-kommissionen - Sveriges riksdags EU-informatio

Europeiska solidaritetskåren European Youth Porta

 1. På onsdagen godkände Europaparlamentet den nya EU-kommissionen ledd av den tyska kristdemokraten Ursula von der Leyen. Parlamentet gav grönt ljus till den nya EU-kommissionen Efter att ha utvärderat alla kandidaterna godkände Europaparlamentet den 27 november Ursula von der Leyens kommission, så att den ska kunna börja arbeta den 1 december
 2. kommissionen förordning (EG) nr 1857/2006 som gäller till och med den 30 juni 2014 (2). (2) Den 22 juli 2013 ändrades förordning (EG) nr 994/98 genom rådets förordning (EU) nr 733/2013 (3) för att g
 3. skat växthusgasutsläpp med 40 procent, ökat användning av förnybar energi till 27 procent av den totala energianvändningen och blivit mer energieffektivt
 4. Europaparlamentet kan fråga ut enskilda kommissionärer och ska godkänna EU-kommissionen, den EU-institution som föreslår nya EU-lagar. Här deltar den svenska EU-parlamentarikern Malin Björk (V) i en utfrågning av den nya kommissionären med ansvar för frågor om miljö, hav och fiske 2019 till 2024. Foto: Europeiska unionen
 5. isterrådet och i Europaparlamentet, så det här är bara början på en lång process, avslutar Lars Danielsson
 6. EU-kommissionen offentliggjorde utkastet till avtal om utträde mellan Europeiska unionen och Storbritannien. Utkastet till utträdesavtal ger rättslig form åt den gemensamma rapporten från Europeiska unionens och Storbritanniens förhandlare från december 2017 om den första förhandlingsetappen

Brexit preparedness European Commissio

 1. När EU-kommissionen i mars presenterade sitt förslag på en europeisk klimatlag för att nå klimatneutralitet till 2050 valde man att vänta med att föreslå ett nytt delmål för 2030. Detta trots att elva EU-länder som Sverige krävde snabbare besked.. Anledningen var att kommissionen ville göra en omfattande konsekvensanalys av vilken ny nivå för 2030 EU bör lägga sig på utifrån.
 2. Efter att EU-kommissionen lagt fram ett förslag är det Sveriges regering som ska bilda sig en uppfattning och ta ett beslut i ärendet. Ärendet följs sedan upp och stäms av med riskdagen. Därför är det viktigt att ha i åtanke att det parti man röstar på kommer även framföra våra ideologier och ställningar inom EU
 3. imilöner för EU:s medlemsstater. Regeringen ställer sig positiv till att förslaget inte ska medföra krav för Sverige att införa lagstadgade
 4. EU-kommissionen har räknat på vad som driver upp nivåerna på nationella EU-avgifterna 2020 och 2027. Största enskilda orsaken är inflation som står för 40 procent av ökningen. Sedan kommer kostnaderna för nya satsningar inom forskning, klimat, migration och digitalisering motsvarande cirka 25 procent av ökningen
 5. EU-kommissionen reviderar ned nästa års tillväxtutsikter för eurozonen till 4,2 procent från tidigare upattade 6,1 procent (prognos från i juli). Det är en andra coronavåg som får kommissionen att sänka sina prognoser (som också inkluderar ett uteblivet handelsavtal mellan EU och Storbritannien)
 6. EU-kommissionen sågar arbete mot penningtvätt. Uppdaterad 24 juli 2019 Publicerad 24 juli 2019. Banker struntar ofta i regelverket mot penningtvätt och samtidigt är brottsbekämpande.

EU-kommissionen menar att det behövs omfattande strukturreformer om vi ska kunna göra detta. Därför har EU-kommissionen tagit fram en tillväxtstrategi som ska ta Europa ur den ekonomiska krisen. Den heter Europa 2020 - En strategi för smart, hållbar tillväxt för alla, och gäller för perioden 2010 till 2020 KOMMISSIONENS GENOMFÖR ANDEFÖRORDNING (EU) 2019/159 av den 31 januar i 2019 om införande av slutgiltiga skyddsåtgärder på impor t av vissa st ålprodukter EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av. Tysklands försvarsminister Ursula von der Leyen har valts till ny ordförande i EU-kommissionen med 383 röster för, 327 mot och 22 nedlagda röster. - Jag är så hedrad, så överväldigad EU-kommissionen finns representerad i alla EU:s medlemsländer. I Sverige, liksom i andra länder, vill kommissionen främja en större debatt om aktuella frågor.. EU-kommissionen, Europaparlamentet eller en tredjedel av medlemsländerna kan föreslå aktivering av Artikel 7. Efter sådant förslag och efter godkännande från EU-parlamentet kan rådet (medlemsländerna) med en majoritet på fyra femtedelar av sina medlemmar slå fast att det finns en klar risk att en medlemsstat allvarligt åsidosätter unionens värderingar som anges i Artikel 2 (se.

Det heter att EU-förslag granskas utifrån subsidiaritetsprincipen, som innebär att ett beslut ska fattas på den mest effektiva politiska nivån så nära medborgarna som möjligt. Om tillräckligt många av EU-ländernas parlament anser att EU inte ska fatta beslut om ett lagförslag måste EU-kommissionen överväga att ändra förslaget Den nya EU-kommissionen ska enligt planerna starta sin verksamhet den 1 november. Mer information . Parlamentets utredningstjänst: Election of the president of the European Commission, april 2019 (en) Information om redaktionellt innehåll . Ref.: 20190612STO54308 . Liknande information . Prioritering . Prioritering EU-ländernas ledare föreslår nya ordförande för EU-kommissionen Uppdaterad 2 juli 2019 Publicerad 2 juli 2019 Efter långa förhandlingar är det nu klart Den 2 maj lade EU-kommissionen fram sitt förslag till den fleråriga budgetramen 2021-2027, EU:s långtidsbudget. Det innebär den formella starten på budgetförhandlingarna. Sektorsspecifika förslag omfattande 37 europeiska finansieringsprogram presenterades också i mitten av juni, utöver kommissionens paket om den fleråriga budgetramen

Officiell EU-webbplats Europeiska Unione

Allt talar för ett klartecken när EU-parlamentet röstar om Ursula von der Leyens nya EU-kommission. Nästan samtliga svenska ledamöter kommer att rösta ja - inklusive Sverigedemokraterna Ut med naturgas. In med förnybar vätgas. Så vill EU-kommissionen bidra till att skapa den klimatneutralitet som utlovats till 2050. Upp till 470 miljarder euro, motsvarande nästan 5 biljoner svenska kronor, kommer att investeras i omställningen, enligt Bloomberg. Men är satsningen verkligen miljövänlig Irländska Mairead McGuinness godkänns utan problem som ny ledamot i EU-kommissionen efter landsmannen Phil Hogan. Med 583 röster mot 75 röstade hennes tidigare kollegor i EU-parlamentet ja. EU:s regler för statligt stöd regleras i EUF-fördraget. Det offentliga får med vissa undantag inte lämna stöd förrän det i förhand har godkänts av EU-kommissionen. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids EU-kommissionen har därtill aviserat att en handlingsplan för AI för perioden 2019-2025 ska presenteras under 2018. På mötet fick ministrarna en presentation av EU-kommissionen och diskuterade sedan riktlinjerna för att stärka innovationskapaciteten och dra nytta av AI och digitaliseringens möjligheter inom EU:s industriella utveckling

Europaparlamentet har också uppmanat kommissionen att presentera lagstiftningsförslag för förnybar energi. Mot denna bakgrund, och som en del i genomförandet av EU:s energiunion, har EU-kommissionen föreslagit en revidering av det s.k. förnybartdirektivet (2009/28/EU).. Förslaget presenterades den 30 november 2016 EU-kommissionen föreslår att EU-länderna använder gemensamma kriterier för resebegränsningar på grund av coronapandemin. Kommissionen vill att medlemsländerna kommer överens om färgkoder.

Livsmedelsdonationer. EU:s riktlinjer för livsmedelsdonation. Fisk. Dokument - Informationsskrift som berör nya regler för fiskmärkning - (En). Hygien. Kommissionens vägledning till förordning 178/2002 (En) Kommissionens vägledning till förordning 178/2002 (Sv) Kommissionens vägledning till 852/2004 (Sv) Kommissionens vägledning till 852/2004 (En). EU-kommissionen antog på onsdagen sitt förslag till klimatlag som gör målet att EU ska bli klimatneutralt 2050 juridiskt bindande KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEF ÖRORDNING (EU) 2015/1375 av den 10 augusti 2015 om fasts tällande av särskilda best ämmelser för offentlig kontroll av tr ikiner i kött (kodif ier ing) (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av.

Bo, arbeta och studera - Sveriges riksdags EU-informatio

EU-kommissionen ser fortsatta problem med svensk bostadsmarknad. Vi lånar för mycket, bygger för lite och den reglerade hyresmarknaden leder till färre hyresrätter. Text Redaktionen. I EU-kommissionens årliga rapport om Sveriges ekonomi varnar man för avtagande byggtakt när det gäller bostäder och en alltför stel bostadsmarknad Engelsk översättning av 'EU-kommissionen' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online

Erasmus+ EU-program för utbildning, ungdomar och idrot

Den planerade kemikalieskatten på kläder och skor har mött kraftigt motstånd i branschen. Nu vänder sig Moderaterna till EU-kommissionen för att få den att stoppa regeringen förslag. - Skatten som januaripartierna planerar att införa är inte bara orättvis och verkningslös ur ett. EU-kommissionens arbetsprogram 2019 (UU4) Utrikesutskottet har behandlat EU-kommissionens arbetsprogram för 2019. I programmet anger kommissionen de politiska prioriteringarna för det kommande året. I och med att det är i slutet av den nuvarande kommissionens mandatperiod innehåller arbetsprogrammet inte så många nya initiativ Kommissionens arbete - Meddelanden. EU-arbetet påverkar miljontals EU-invånare varje dag. Kontakter mellan EU-institutionerna och allmänheten är en förutsättning för demokratin, och EU-institutionerna måste fatta sina beslut så öppet som möjligt We're sorry but reopeneu doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue

Kommissionen von der Leyen är den nuvarande europeiska kommission som leds av Ursula von der Leyen sedan den 1 december 2019.. von der Leyen föreslogs som ny kommissionsordförande av Europeiska rådet den 2 juli 2019. Hon valdes till ny kommissionsordförande av en absolut majoritet i Europaparlamentet den 16 juli 2019. [1] [2] [3] De föreslagna kommissionsledamöterna genomgick. Europeiska kommissionen företräder unionen utåt, till exempel inom handelspolitiken. Kommissionärerna driver EU:s intressen. Kommissionens mandatperiod är fem år. Ursula von der Leyens kommission inledde i sitt arbete i början av december 2019. Varje kommissionsledamot ansvarar för ett visst delområd

Nordjobb förmedlar sommarjobb, bostad och kultur- och fritidsprogram i ett annat nordiskt land till ungdomar mellan 18-30 år Läs mer om förslaget till EU:s långtidsbudget 2021 - 2027. På EU- kommissionens webbplats om regionalpolitik kan du hålla dig uppdaterad vad som händer gällande kommande långtidsbudget. EU- kommissionen har tagit fram ett faktablad med frågor och svar kring de förslag som kommit gällande framtida sammanhållningspolitiken i EU View all Sommarjobb Jobb på Toyota Material Handling. Search, apply or sign up for job alerts at Toyota Material Handling Talent Networ EU-kommissionen presenterade ett budgetförslag i vilket ett mindre EU ska bli större. Krympt sammanhållningspolitik i EU-kommissionens förslag. Kommissionen vill öka budgetramen till 1,11 procent för de 27 medlemsländerna (post 2020) - jämfört med den nuvarande ramen om 1 procent av de 28 medlemsländernas - bruttonationalinkomst Tekniska standarder - genomförandeförordningar. På EU-kommissionens webbplats finns en förteckning över de tekniska standarder som Eiopa har utfärdat och som har antagits av EU-kommissionen: Tekniska standarder som genomför direktiv 2009/138 (EG) (Solvens 2-direktivet) Nedan finns direktlänkar till var och en av de antagna tekniska standarderna

EU-kommissionen i Sverige's Instagram profile has 290 photos and videos. Follow them to see all their posts I ett tal i EU-parlamentet på onsdagen sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att den så kallade Dublinförordningen kommer att skrotas för att ersättas med ett nytt europeiskt migrationssystem. Förordningen innebär att migranters asylansökan ska behandlas i det första säkra land som de kommer till. Då länderna i norra Europa nästan aldrig är första [

Hur söker jag? Careers with the European Unio

Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex Uppdaterad: 2019-08-22 1 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådet Esmaförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG Den 30 september kl. 13-14 ordnar EU-kommissionen i Sverige ett webinarium om EU:s återhämtningsplan, med deltagande av Susanna Gideonsson, LO, Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringsliv, Anders Knape, SKR och Christian Danielsson, EU-kommissionen i Sverige

Förordning (EU) nr 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (pdf 1 MB) På grundval av EU-förordningen har kommissionen utfärdat en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse, vilken uppdaterats två gånger EU-kommissionen har gett ut en uppdaterad guide som ger praktiska råd, exempel, länkar och annan information till den som arbetar med upphandling, men även till den som jobbar med EU-stöd. Den nya versionen innehåller bland annat uppdateringar kopplade till EU-lagstiftning Djupt oroande att EU-kommissionen presenterar förslag till direktiv om minimilöner ons, okt 28, 2020 14:27 CET - Det är djupt oroande att EU-kommissionen väljer att gå fram med förslag på lönebildningsområdet där EU inte har kompetens att lagstifta, säger Martin Linder, ordförande för PTK EU-kommissionen - EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land. Läs mer om EU-kommissionen. EU-medborgare - Den som är medborgare i ett EU-land är också EU-medborgare. EU-medborgarskapet ger vissa rättigheter, till exempel rätten. Förändringar i EU-kommissionen 2020 . EU-frågor . 07-10-2020 - 16:23 . Parlamentet håller utfrågningar för att utvärdera Mairead McGuinness, som föreslås bli kommissionär, och Valdis Dombrovskis, som föreslås ta över handelsportföljen. Dela den här sidan: Facebook . Twitter

EU-kommissionen publicerar en ambitiös kemikaliestrategi

Om EU-kommissionen inte anser att regeringens svar är övertygande kommer kommissionen att avge ett så kallat motiverat yttrande. Om Sverige inte följer det så kan kommissionen inleda en fördragsbrottstalan mot Sverige i EU-domstolen. Faktaruta. Tax matters 2 december 2014. Moderator: Jens Matthiessen, ekonomisk rådgivare, EU-kommissionens representation i Sverige. 2.4K Views. Related Videos. EU-kommissionen i Sverige. HAPPY PRIDE! #Taggaochflagga #StockholmPride #StockholmPrideSummerStream. 0:13 · 344 Views. EU-kommissionen i Sverige. Webbinarium: Ingen ska vara rädd att hålla sin partners hand Den är ett oberoende rådgivande EU-organ för uppgiftsskydd och integritetsskydd. Arbetsuppgifterna finns beskrivna i artikel 30 i direktiv 95/46/EG och artikel 15 i direktiv 2002/58/EG. För sekretariatet svarar direktorat C (Grundläggande rättigheter och unionsmedborgarskap) vid Europeiska kommissionens BRYSSEL. I natt inleddes EU:s Game of Thrones. En ny ordförande för EU-kommissionen ska utses och de tre huvudkandidaterna tänker ge allt för att få jobbet av ett bångstyrigt parlament med oklara allianser. VALRESULTATET: Se hur dina grannar röstade i EU-valet 201

Europa-Kommissionen Den Europæiske Unio

EU-parlamentet och ministerrådet beslutar tillsammans om lagarna. EU-kommission bevakar att medlemsländerna följer de regler EU har, om medlemsländerna inte följer reglerna kan kommissionen utdöma böter eller anmälan till EU-domstolen. Kommissionen fattar gemensamt beslut, kommer de inte överens då gör de en omröstning SMHI:s försäljning av verksamheten sjöfart till en tidigare chef har anmälts till EU-kommissionen av en av konkurrenterna till bolaget som fick köpa det

Frågan om sommar och vintertid ska utredas av EU. På torsdagen röstade en majoritet av ledamöterna i EU-parlamentet för att låta kommissionen analysera konsekvenserna av tidsomställningen. Ett generaldirektorat är en avdelning inom Europeiska kommissionen eller, i viss utsträckning, inom Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.Dessa avdelningar ansvarar för väl avgränsade administrativa uppgifter inom ett eller flera sakområden. Varje generaldirektorat leds av en generaldirektör.Generaldirektoraten inom kommissionen har ungefär samma uppgifter på europeisk nivå. EU-kommissionen meddelar att publiceringen av de föreslagna lagändringarna ger investerar- och försäkringsorganisationer en möjlighet att redan nu förbereda sig för kommande krav. Dela på LinkedIn Dela på Twitter Dela på Facebook Dela via mail Skriv ut. Kommentera artikeln

Europeiska kommissionens ordförande - Wikipedi

EU-kommissionen presenterade på onsdagen sitt nya paket för cirkulär ekonomi, eller som det formellt heter Handlingsplan för den hållbara ekonomin. Paketet innehåller en rad åtgärdsförslag. Kommissionen utlovar redan i år ett lagförslag som syftar till att fasa ut icke uppladdningsbara batterier EU-kommissionen har godkänt användning av läkemedlet remdesivir för behandling av allvarligt sjuka covid-19-patienter. Läkemedlet kan förkorta sjukhustiden för patienter med covid-19, men efterfrågan är stor och utbudet är begränsat. USA har köpt upp nästan hela lagret,. Ett artikel 7-förfarande är ett förfarande inom Europeiska unionen som innebär att de rättigheter som en medlemsstat har tilldelats genom unionens fördrag, inbegripet rösträtten i Europeiska unionens råd, kan helt eller delvis fråntas, om medlemsstaten åsidosätter unionens grundläggande värden.De grundläggande värdena innefattar bland annat respekt för människans värdighet. EU-kommissionens ordförande föreslår masstestning i Europa, som svar på den ökade smittspridningen av corona, skriver Ekot

Europeiska kommissionen - Wikipedi

EU-kommissionen kommer att söka ett mandat från medlemsländerna för att inleda förhandlingarna om ett handelsavtal med USA för att ta bort tullar på industrivaror. Nyhetsbyrån Direkt Publicerad: 09 januari 2019, 14:06. Du kan nu skriva kommentarer på artiklar som har denna iko Tops, bestick, tallrikar, sugrör och plastpinnar för ballonger. Det är några av de plastprodukter som ska förbjudas i EU, enligt ett förslag från EU-kommissionen I veckan presenterade EU-kommissionen sin Next Generation EU-plan för hur EU ska återhämta sig efter Covid-19. Våra fyra EU-parlamentariker kommenterar planen såhär: Marcel Kolaja, PPCZ Overall, the Next Generation EU Plan is going in the right direction and pays a lot of attention to digitization as a way to transform European economies, which we perceive [

EU-kommissionen EU:s regering Nyhetssajten

EU:s så kallade vakthund, Europeiska ombudsmannen, fortsätter jakten på unionens institutioner under pandemin. Nu ställs frågor till EU-kommissionen om misstänkta möten med lobbyister EU-kommissionen lämnade i förra veckan ett s.k. motiverat yttrande om överträdelser av EU:s avloppsdirektiv. Det ska Sverige besvara inom två månader. Ett sådant utgör kommissionens sista steg innan åtal i EU-domstolen. Skulle Sverige fällas kan det blir höga böter för staten att betala till EU EU-kommissionen söker nu personer till mission boards (expertgrupper) om högst 15 personer, som i ett första steg ska identifiera och utforma missions inom de olika områdena. Varje grupp ska ha representanter från akademin, näringslivet, offentlig sektor, civilsamhället och slutanvändare som kan bidra utifrån sina respektive expertområden

EU-kommissionen har nu utvärderat implementeringen av förordningarna och konstaterar att de i stort uppfyller sitt syfte och generellt sett är effektiva, även om genomförandet kan förbättras. Kommissionen listar i sin rapport 16 områden där åtgärder behövs, främst för att öka effektiviteten av godkännandeprocessen kring verksamma ämnen och växtskyddsmedel EU-kommissionen rapporterade den 4 mars 2019 att alla åtgärder i handlingsplanen för en cirkulär ekonomi har genomförts eller är pågående. Handlingsplanen lanserades 2015 med målet att omvandla EU till en cirkulär ekonomi. EU:s strategi för plast har varit en viktig del av handlingsplanen. Den 4 mars 2019 rapporterade EU-kommissionen att EU:s handlingsplan för den cirkulär EU-kommissionens nedröstade förslag skulle innebära att 0,1 procent bly tolereras i ny pvc, och att högre trösklar skulle ha tillåtits för återvunnen pvc , 2 procent i styv pvc och 1 procent i mjuk pvc. Parlamentets majoritet motiverar sitt veto med att förslaget strider mot huvudprincipen i Reach,. En våg av renoveringar ska skölja över Europa, förnya 35 miljoner byggnader och skapa 160 000 nya jobb före 2030. Det hoppas i alla fall EU-kommissionen EU-kommissionen i Sverige was live. May 14 · Vi befinner oss mitt i en pandemi, vilket inte bara påverkar vår hälsa och ekonomi, utan även vår demokrati EU-kommissionen granskar Polen. Uppdaterad 13 januari 2016 Publicerad 13 januari 2016. EU-kommissionen inleder en preliminär granskning av om Polen åsidosätter EU:s grundläggande värderingar

 • Ikea slependen.
 • Konzerttickets gewinnen.
 • Niederlausitzhalle senftenberg veranstaltungen.
 • Presentationsprogram gratis.
 • Ihk mannheim weiterbildung 2018.
 • Spotify family problem.
 • Sony a7 test.
 • Tollundmannen.
 • Krav maga video.
 • Match group ir site.
 • Luftmassemätare spray biltema.
 • Kurzurlaub brandenburg mit kind.
 • Don diamont.
 • Hav och peppar.
 • Speakeasy tattoo parlour.
 • Windows 7 home premium.
 • Dji sverige.
 • Kritisk granskning av naturvetenskap.
 • Apotek sankt eriksgatan.
 • Vad står npk för.
 • Hur blir skolan bättre.
 • Fhdw bergisch gladbach.
 • Attefallshus loft.
 • Belcher's sea snake facts.
 • Vw golf gti preis.
 • Gravyr lund.
 • Clas ohlson vasa produkter.
 • Line pc.
 • Acapella world championships 2018.
 • Stig olin.
 • Vitamin k kräm apoteket.
 • Bruten eller stukad fot.
 • Kärnkraftverk hållbarhet.
 • Blanda vitt vin med läsk.
 • Villaägarna juridisk rådgivning.
 • Saltsjö boo karta.
 • Laseroperation ögon flashback.
 • Canon powershot sx540 hs test.
 • Ålö quicke 3030.
 • Extrajobb jönköping ungdom.
 • Stansted airport arrivals.