Home

Dnr diarienummer

dnr - Wiktionar

ca cirka dec. december dnr diarienummer dr doktor d.v.s., dvs. det vill säga e.d. eller dylikt e.Kr. efter Kristus el. eller e.l. eller liknande em. eftermiddagen (efter kl. 12.00) enl. enligt etc. et cetera (latin 'och det övriga') e. I webbdiariet visas ärenden vi handlägger. Efter att ett ärende beslutats eller avslutats finns det tillgängligt i sex månader. Du kan se vilka handlingar som inkommit i ett ärende men dokumenten går inte att läsa i webbdiariet Efter polisanmälan När du har gjort en polisanmälan bedömer polisen vilka möjligheter som finns att utreda brottet. Genom din information kan polisen utreda och förhoppningsvis klara upp brottet För att söka på diarienummer skriver du in numret i fritextrutan och klickar på Sök. Skriv inte diarienummer eller liknande före numret utan enbart siffrorna, t.ex. 2502-2015. Använd fritextrutan för att söka på en referens till en viss sida i en ämbetsberättelse. Skrivs in som JO XXXX/XX s. XX, t.ex. JO 2014/15 s. 28

Följande är exempel på beslut där Skolinspektionen bland annat har gjort en bedömning av förskolans, skolans eller fritidshemmets tillsynsansvar: Skolinspektionens beslut 2012-01-20 dnr 41-2011:4689, Skolinspektionens beslut (gällande förskola) 2015-04-30 dnr 41-2014:5740, Skolinspektionens beslut 2015-09-25 dnr 41-2015:3672, Skolinspektionens beslut 2015-10-29 dnr 41-2014:6805 och. Beslut & yttranden. Beslut som Justitiekanslern bedömer vara av allmänt intresse (fr.o.m. år 2008) finns tillgängliga här. Åren 1981 - 1997 gavs JK-beslut ut i bokform JO dnr 300-2015 Uttalanden om ett inlägg på Polismyndighetens konto på Facebook, där en polis bl.a. gett uttryck för sina personliga åsikter och reflektioner Beslutet i korthet: JO har granskat ett inlägg som gjorts på polisens konto på Facebook, där en polis redovisar sina synpunkter på att han och andra poliser ofta blir kallade rasister Varje handling som registreras i ett diarium läggs in i ett ärende som har en unik beteckning, ett diarienummer. Ett ärende kan innehålla en eller flera handli Diarienummer är en form av beteckning som organisationer använder sig av för att organisera registret (diariet) av handlingar som kommer in, skickas ut och upprättas inom organisationen. Diarienummer används av till exempel myndigheter inom stat och kommun, men även av ideella organisationer och inom näringslivet

Förbud enligt radioutrustningslagen - dnr 20-12820. Beslut om förbud enligt 12 § radioutrustningslagen (2016:392) beträffande produkten trådlösa hörlurar. 11 november 2020 Tillståndsvillkor för postverksamhet för andra aktörer än Postnord och Citymail. 11 november 2020. JO dnr 2737-2011 Hembesök inom ramen för en utredning om rätt till försörjningsstöd; fråga om den enskilde fick tillräckligt utrymme för att ta ställning till önskemålet om hembesök Beslutet i korthet: För att socialtjänsten ska kunna genomföra hembesök inom ramen för en utredning om rätt till ekonomiskt bistånd krävs att den enskilde samtycker till hembesöket Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. I JO-besluten görs vägledande uttalanden som klargör om den granskade myndigheten har handlat i enlighet med lagen eller inte

1 YTTRANDE Ert diarienummer 2020-05-15 Dnr Fi2019/04318/BB 113 87 Stockholm Tel 08-457 10 00 Fax 08-457 11 99 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM fi.remissvar@regeringskansliet.s Engelsk översättning av 'diarienummer' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Inom kort kommer det återigen gå att söka efter beslut och rapporter för skolor och huvudmän på Skolinspektionens webbplats. Sedan 1 september har Skolverket inte kunnat publicera skolenhetsregistret och statistik på skolenhets- eller huvudmannanivå till följd av en ändrad sekretesspolicy hos SCB Allmänna handlingar. En handling innehåller information av något slag. Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar

Diarienummer. Dnr 09:369. Dnr 09/369. Föregående Upp Nästa . Datum Start | Innehållsförteckning Klockslag Start | Innehållsförteckning Klocksla Translation for 'diarienummer' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations Meddelande om upphandling Publik annons: Den här upphandlingen är annonserad publikt. Objektet avser nybyggnad av hus G, H, J, K samt två nya utvändiga förrådsbodar, hus M och hus L. Objektet avser ombyggnad av hus A, B, C samt till viss del även arbeten i hus D och E. Objektet avser även skolgårdsupprustning med nya lekredskap. Total bruttoare Dnr Vinnova tackar för möjligheten att lämna synpunkter på remissen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik. Datum Diarienummer 2020-10-16 2020-02901 Ert diarienummer I2020/01315/TM I detta ärende har generaldirektör Darja Isaksson beslutat CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Diarienummer C 2020 -0220 D1.3 - Verksamhetsledning Föreskrifter för planering av kurs och genomförande av examination på grund- och avancerad nivå. Dnr C 2020-0220. Beslut av vicerektor för utbildning och livslångt lärande. 3 2 DEL 2 - SALSTENTAMEN - FÖRE, UNDER OCH EFTER 15 FÖRE SALSTENTAMEN 1

Praxissök - Revisorsinspektione

Diarieföring av allmänna handlingar - Region Kronober

(jfr JO-protokoll 2012-06-25, dnr 743-2012) Diarienummer eller ärendenummer. Alla allmänna handlingar, som till exempel en ansökan om förhandsbesked, ska registreras så snart de har kommit in till en myndighet. Av registret ska framgå det diarienummer eller annan beteckning som ärendet har fått Överst i beslutet finns ett diarienummer, som kan förkortas dnr. Alla beslut får ett diarienummer och det är ett registreringsnummer. Domar från förvaltningsrätten får målnummer. När du överklagar till förvaltningsrätten ska du skriva namnet på din kommun, kommunens beslut, datum för beslutet och diarienummer dnr diarienummer f. följande (används bara i fotnoter) fig. figur kap. kapitel kl. klockan kr kronor mdkr miljard(er) kronor mkr miljon(er) kronor mom. moment nr nummer s. sidan, sidor(na) tab. tabell tel., tfn telefon tkr tusen krono

Beslutande organ Sammanträdesdatum Diarienummer Kommunfullmäktiges presidieberedning 2019-12-05 KS 2019.21 Justerandes signatur KFPB § 46 Dnr KS 2017.237 bakgrunden avslå motionen. Kommunstyrelsen 2019-06-17, § 262: Motionen remitteras till personalutskottet. Kommunstyrelsen 2017-08-29, § 264: Kommunstyrelsen beslutar remitter Dnr 2016-568 (2016-12-16) Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son erinran. Erinran för revisors underlåtelse att anmäla misstänkt bokföringsbrott när en årsredovisning upprättats först drygt 14 månader efter räkenskapsårets utgång. FAR har kommenterat detta disciplinärende Diarienummer 107-17/D Meddelandedatum 2018-06-18 Lagrum. 13 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229 Dnr KS 2020/189-04 Kommunstyrelsens arbetsutskott Redovisning av näringslivsmiljonen Förvaltningens förslag till beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Diarienummer KS 2019/269-00 Kommunstyrelsens förvaltning Mikael Müller, 0240-860 49 mikael.muller@ludvika.se Fullmäktig Dnr: [Diarienummer] Author: Lena Eckerdal Rimsten Created Date: 12/05/2017 00:08:00 Keywords: Individer och innovationsmiljöer Last modified by

Diarienummer: 1.1.2-2016-1141 Rapport: Bibblan bildar - pilotprojekt Bakgrund Under 2016 slutfördes flera stora utredningar, Demokratiutredningen, Medieutredningen och Digitaliseringskommissionen, som alla framhöll behoven av ökad digital kompetens samt medie- och informationskunnighet (MIK) hos alla medborgare Diarienummer Dnr 47/40/2008, 7.1.2008 Giltighet - 31.1.2017 Bemyndigande 2 § 2 mom. i L om skatteförvaltningen (1557/95) I EG-domstolens dom C-277/05 Société thermale d'Eugénie-les-Bains, konstaterar domstolen, att hotellet inte var skyldigt att betala moms på bokningsavgift som hotellet behöll då kunden valde att avboka hotellrummet Dnr Placering för närvarande vid Anställning som (för läraranställd anges även ämne) Datum Anställningsbekräftelse 2015-09-17 VS Arbetsgivare Anställningsvillkor Timarvode kr/tim (Semesterersättning 12% tillkommer) Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Tel 031-786 0000 vx Sändlista Original till arbetstagare Original till. Stadsbyggnadskontoret Dnr 2019-17759-575 Bygglovsavdelningen Sida 1 (4) 2020-08-18 Vid korrespondens ange alltid fastighetsbeteckning och diarienummer (dnr). Stadsbyggnadskontore

a) ärendet Avtal avseende stationstankning, dnr KS/2018:228-059 läggs till som punkt nummer 18. b) Jacob Högfeldt (M) anmäler informationspunkt om Resecentrum. Informationen tas under punkten Övrigt Diarienummer: Dnr 4183/97 Beslutsfattare: Rektor Beslutsdatum: 1997-09-27 Granskat: 2019-11-11 Kontakt: Karin Karlström karin.karlstrom@uadm.uu.se; Handläggande organisation: HR-avdelningen Dokumenttyp: Riktlinjer Ladda ner. Hantering alkohol och droger. Om dokumentet Innehål Remissvar diarienummer FI Dnr 20-1823 Svenska Aktuarieföreningen (i det följande Aktuarieföreningen) tillstyrker de förslagna ändringarna i redovisningsföreskrifterna för försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag. Detta remissvar har beretts av en remissgrupp som bestått av medlemmar i Aktuarieföreningen Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Sammanträdets öppnande Mona Davik 2. Godkännande avdagordning Mona Davik 3. Val av justerare Mona Davik 4. Strategier Leif Jansson 5. Månadsuppföljning ekonomi, januari - februari 2018 Lena Åsbrink 6. UTK - underlag till kommunplan 2019 - 2021 Leif Jansson 7. Internkontroll AN2018/17 Leif Jansson. Tillståndets diarienummer Utfärdare Om en annan myndighet än Jämtlands Räddningstjänstförbund har utfärdat tillståndet ska en kopia av tillståndet bifogas anmälan

Diarienummer Dnr SLU ua Fe.2011.1.9-1798 Handläggare Marianne Fredriksson Ansvarig avdelning/kansli Ledningskansliet Dokumenttyp Riktlinjer Sakområde Arbetsmiljö, Lokaler och fastigheter Expedierat/publicerat på webben 2011-06-28 Träder i kraft den 2013-01-01 (se vidare beslut Reglerna utgår från Arbetsordning för Umeå universitet (Dnr: FS 1.1-195-18). Arbetsordningen fastställer och beskriver bland annat de organisatoriska enheterna på basnivå vid universitetet - institutioner, arbetsenheter och centrum - samt anger att en sådan enhet under vissa förutsättningar kan ges benämningen högskola 1 Diarienummer : F8 49/10 Dnr: F8 5490/10 AVFALLSPLAN 2011 FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET Miljöhandbokens dokument nummer 4.4.6.1 Fastställd av Per Sundqvist, fastighetsdirektör 10122 Sammanträdesdatum Diarienummer 2020-11-03 VOO 2020/0083 10. Vård- och omsorgsnämndens riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter skanning Dnr VOO 2020/0561 11. Sammanträdestider för vård- och omsorgsnämnden och arbetsutskottet 2021 Dnr VOO 2020/0563 12. Anmälan av delegationsbeslut 13. Kurser och konferenser 14. Anmälninga

Kommunfullmäktige Kallelse och dagordning 2 (35) Sammanträdesdatum Diarienummer 2020-10-29 KS 2020/0016 11. Revidering av Finanspolicy och Finansiella riktlinjer 2020 Dnr KS 2019/079 Nr Ärende Diarienummer Föredragande 1. Sammanträdets öppnande Mona Davik 2. Godkännande avdagordning Mona Davik 3. Val av justerare Mona Davik 4. Strategier Leif Jansson 5. Månadsuppföljning ekonomi, januari - maj 2017 AN2017/26 Lena Åsbrink 6. Delegation ekonomisk månadsuppföljning - juli Lena Åsbrink 7. Internkontroll CVL AN2017/60.

Vad betyder diarienummer - Synonymer

 1. Dnr 8.5-38758/2018-1 Bifogade filer: Angående granskning av kontroll av tillstånd för konsulentstödd familjehemsvård.pdf; Bilaga - uppgifter till IVO.xlsx Hej! Bifogar här handlingar till IVO:s granskning enligt diarienummer i ämnesraden. Med vänlig hälsning Sandra Sonnermyr Hovi Strateg med inriktning ensamkommande barn och ung
 2. Datum Diarienummer 2020-04-01 551-8477-2019 Miljöprövningsdelegationen Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB 696 80 Aspabruk @ahlstrom-munksjo.com E-delgivning (Dnr 555-1864-2017). Installationen skedde som planerat från sommaren 2017 och fram till inkopplingen under höststoppet
 3. Regel - Antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå läsåret 2019-2020. I antagningsordningen beskrivs nationella och lokala regler som gäller för anmälan, behörighetsprövning, urval, antagning och liknande till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet
 4. Sammanträdesdatum Diarienummer 2018-11-29 KS 2018/0763 9. Taxa för prövning och tillsyn av strålskyddslagen Dnr KS 2018/0724 10. Taxa för prövning och tillsyn av lagen om sprängämnesprekursorer Dnr KS 2018/0725 11. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr KS 2018/0726 12. Översyn av kultur- och fritidsnämndens.
 5. Dnr 2019/1129 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2019-14545 registrator@msb.se Remissvar: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Diarienummer 2019-14545. Riksgälden ställer sig positiv till föreslagna nya föreskrifter och allmänna råd och har inga övriga synpunkter på underlagen. Jörgen Eklund, beslutand
Televerkets automatstation

Administrativ information - PBL kunskapsbanken - Boverke

Ett diarium är ett register hos en organisation, där inkommande, utgående och upprättade handlingar registreras. Handlingar anses upprättade när de expedierats eller, för handlingar som inte expedieras, när ärendet de tillhör avslutas. Diarier är vanligast hos statliga och kommunala myndigheter, men förekommer även inom näringslivet och ideella organisationer Handläggare Datum Diarienummer : Kjerstin Tejre 2017-03-07 SCN-2016-0290 : Förslag : Inspektionen för vård och omsorg . Box 45184 . 104 30 Stockholm . IVO: Yttrande med anledning av inspektionsprotokoll, dnr 8.5. Jämställdhetsmyndighetens remissvar på Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller jämställdhet (Dnr 2018:00027). Sammanfattning Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker huvuddelen av Skolverkets förslag och delar Skolverkets bedömning att förslagen sammantaget förtydligar och förstärker jämställdhetsuppdraget i läroplanen för gymnasieskolan, gymnasiesärskolans samt. Sammanträdesdatum Diarienummer 2018-02-20 Socialnämnden Justering RG LI Utdraget bestyrkes § 18 . Dnr: SF 2018/313 . Intern kontroll - Granskningsrapport 2017 . Beslut . Socialnämndens beslut: Socialnämnden godkänner granskningsrapporten för intern kontroll 2017. Beskrivning av ärende Sammanträdesdatum Diarienummer 2018-09-27 KS 2018/0582 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2018-09-27 Tid 17.00 Plats Sessionsalen, Stadshallen Följande ärende ska behandlas: 1. KF Anmälningar 2018-09-27 Dnr KS 2018/0681 2. Val av ny ledamot i Magistratens fond i Lund efter Antti Malminen (L) Dnr KS 2018/0473 3

Diarienummer KS 2019/13.10 § 42 Dnr KS 2018/458.10 Partistöd mandatperioden 2019-2022 (utbetalning och redovisning) Kommunallagen föreskriver att kommunfullmäktige minst en gång per år ska besluta om utbetalning av kommunalt partistöd. Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 § 171 att anta ett reglemente, Regler för partistöd Vårt diarienummer ADM/2019:619 Ert datum 2019-12-18 Er beteckning Dnr. 2017:1728 och 2017:803 Kopia till utbildningsdepartementet Skolverket remiss.programuppdraget@skolverket.se Box 4002 171 04 Solna CSN Huvudkontoret Postadress 851 82 Sundsvall Telefon 060-18 60 00 Telefax 060-18 61 93 Webbadress www.csn.s Diarienummer 4.2.17-15359/19 . Yttrande . Översyn av Sveriges åtgärdsprogram enligt nitratdirektivet . Hushållningssällskapens Förbund har beretts möjlighet att yttra sig över Jordbruksverkets översyn av Sveriges åtgärdsprogram enligt nitratdirektivet. Yttrandet har skrivits av Michaela Baumgardt i samråd med ett flertal kollegor

Förkortningar - skrivregler 2

 1. Dnr: TRV 2016/1467 Box 810 781 28 Borlänge Diarienummer 343 30732-2016 Sida 2(3) Åtgärder för att undvika skadliga konsekvenser har angivits i beskrivningen och det är tydligt vilka åtgärder som Trafikverket avser att fastställa i väg-planen
 2. Diarienummer Organisation Kommun Partnerland Bifallet antal mobiliteter Bifallet belopp 3.3.1.43.12486-2019 Uddevallagymnasieskola Uddevalla Indonesien 12 234000 3.3.1.43.12495-2019 Realgymnasiet Eskilstuna Eskilstuna Sydafrika 14 252000 3.3.1.43.12423-2019 Drottning Blankas Gymnasieskola, Falkenberg Falkenber
 3. Datum Diarienummer 552.16 PM 552.16 Ver. 201 7-0 3-23 / 7 Till polismyndigheten i Följande vapen har förvärvats från nedan angiven person Överlåtare (tillståndshavare) Sätt kryss i rutan om anmälan avser vapen i dödsbo Personnummer eller organisationsnummer Efternamn Tilltalsnamn Adress Postnummer Ort Telefon Telefon (mobil) E-postadres
 4. Sök på beslut, diarienummer, yttrande och övriga artiklar. Search Site. Rättegångar. A.E. ./. staten genom Justitiekanslern - beräkning av skadestånd och preskription vid felaktigt avregistrerat medborgarskap (dnr 2335-16-45) När A.E. föddes i början av 1980-talet registrerades han som svensk medborgare

Länsstyrelsernas diariu

 1. Vårt diarienummer DNR 2014-382 800 Stadgar för Kalix kommuns kulturstipendium § 1 Stipendienamn Stipendiet benämns Kalix kommuns kulturstipendium. § 2 Ändamål Kulturstipendiet har som ändamål att stödja och uppmuntra person eller grupp av personer som på ett förtjänstfullt sätt bedriver eller har bedrivit verksamhet inom.
 2. Sammanträdesdatum Diarienummer 2016-05-17 Socialnämnden Justering LN GB Utdraget bestyrkes. Plats och tid. Socialkontoret, kl.15.00-16.00 . (Dnr:2016/1463 057) 8. Protokollsutdrag KS 160330 § 66, Fördelning av statlig ersättning för flyktingar med uppehållstillstånd (Dnr:2015/4024 700) _____ Socialnämnden.
 3. Datum Dnr 2016-03-21 RA 232-2015/11408 Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Beslut efter inspektion Ange Riksarkivets diarienummer i redovisningen. 2 (2) Datum Dnr 2016-03-21 RA 232-2015/11408 De som har deltagit i Riksarkivets beslut Detta beslut.
 4. Diarienummer 343-17274-2019 Sida 1(4) c:\program files (x86)\formpipe software ab\document converter by Dnr: TRV 2016/59301 johan.c.larsson@trafikverket.se Box 810 781 28 Borlänge. Beslut 2019-05-16 Sida 2(4) miljökonsekvensbeskrivningen att genomförandet av vägplanen inte ka

Efter polisanmälan Polismyndighete

Dnr BoM 2019-002968 - Ankom 2019-10-17. Dnr BoM 2019-002968 - Ankom 2019-10-17. Dnr BoM 2019-002968 - Ankom 2019-10-17. Diarienummer: BoM 2019-002968 . Om inkommen ansökan . En ansökan om bygglov för nybyggnad av en mast 60 meter samt tre stycken teknikbodar p Underlättande vid skapande av diarienummer. För ärenden som ska rapporteras i Primula och/eller av någon annan anledning är viktiga att distribuera i tid och som behöver ett diarienummer från Gudok, föreslår vi på registraturet följande exempel på ämnesrader i mejlet: Nytt dnr: Varsel och besked. Nytt dnr: Förlängning av anställnin Dnr 2019/ 1129 . Myndigheten för . samhällsskydd och beredskap . D iarienummer 2019- 14546 . registrator@msb.se. Remissvar: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Diarienummer 2019-14546 . Riksgälden ställer sig positiv till föreslagna nya föreskrifter och allmänna råd och har inga övriga synpunkter på underlagen Lösningen på Diarienummer börjar med bokstaven D och är långa 3 bokstäver. Läs alla svar och förslag på korsord och andra pussel Dnr 05346-2016-80 Aktbilaga 2 Ds 2016:32 Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Departementets diarienummer Ju2016/062 76/L1) Postadress Gatuadress Telefon (växel) Telefax E-post Box 2308 Birger Jarls Torg 12 08-405 10 00 08-723 03 57 registrator@justitiekanslern.se 103 17.

Sök efter JO-beslut - J

DNR 000 ‐ 1851/2014 2015 ‐ 02 ‐ 09 1/9 Beslut Ärenderubrik Diarienummer Motpart/Leverantör Belopp Delegat Avdelning D ‐ Avtal Avtal Intern servicefunktion finansiell stadshuset 125 ‐ 465/2014 Bemannia 1 965 240 kr/år Irene Svenonius Adm avd D ‐ Avtal Anpassning för att för uppnå börkrav IR:B012 126 ‐ 397/2014 Unit4 Agresso. Myndighetens dnr Diarienummer Laglig grund för behandling av personuppgifter enligt allmänna dataskyddsförordningen är 6 artikel e) behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse enligt 7 § avgiftsförordningen. Beräkning 2022 Bestämmelsen utnyttjas av myndigheten (välj Ja för de punkter ni utnyttjar 2011-12-19 Dnr 399/20111 (2) Avskrivning av ärende med diarienummer 399/2011 om misstänkt konkurrensbegränsande samarbete på marknaden för reservdelar till båtmotorer Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning. Ärendet Efter ansökan vid Stockholms tingsrätt genomförde Konkurrensverket den 1

FI har tagit fram en ny metod för att bedöma kapitalpåslag inom pelare 2 för marknadsrisker utanför handelslagret (också kallat övrig verksamhet). Denna metod kommer att ersätta den nuvarande metoden, som finns beskriven i promemorian FI:s metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2 (FI dnr 14-14414) Yttrande -Vägledning om gallring efter skanning av pappershandlingar (dnr RA 29-2018/4422) Yttrande RA 29-2018-4422 SSC.pdf. Ingivare/svar till: Riksarkivet Svar lämnat: 2019-12-06 Diarienummer: 2019-00702-1.1

Tillsynsansvaret - Skolverke

Diarienummer: A2019/4571 Inkommen: 2019-12-04 Handläggare: Johan Nyström Senaste svarsdatum: 2020-01-17 Besvarad: 2020-01-14. 2018. Remiss avseende yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskriftter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet för tjänstepensionsföretag FI Dnr 18-1154 (pdf) Finansinspektione Beslut (diarienummer) Backtrav. Utslagning av gener. Umeå (20 m²) Dnr 4.6.18-5717/17. Päron och äpple (grundstam) Förbättrad rotningsförmåga. Lomma (400 m²) Dnr 4.6.18-13820/14. Hybridasp. Ökad biomassa. Laholm (0,7 ha) Dnr 4.6.18-11847/15. Hybridasp och asp. Asp som modellsystem. Laholm (1 ha), Umeå¹. Dnr 4.6.18-14201/17. Hybridasp. Remissvar diarienummer FI Dnr 19-21914 Svenska Aktuarieföreningen (i det följande Aktuarieföreningen) ger följande synpunkter på förslag till nya regler om avgifter för återköp och överföring av livförsäkring. Detta remissvar har beretts av en remissgrupp som bestått av medlemmar i Aktuarieföreningen Diarienr 2013-06204 Projektnamn Alvik östra Beskrivning Programarbete för bostäder, grundskola, idrottshall, förskolor, utvecklad strandpark, ett nytt torg, utveckling av parker och platser, en 7-spelsplan m.m

Justitiekanslern - Beslut & yttrande

Dnr diarienummer. DOKUMENT DATUM . 1 (2) Dnr diarienummer. Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen. Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • • www.sundbyberg.s Besluten är sorterade i omvänd kronologisk ordning, med det senaste beslutet först, och presenterade med diarienummer och namnet på det företag beslutet rör. Dnr 261a-12 SMS till kontanter Dnr 251a-12 Virtual PC Services B.V

JO dnr 300-2015 lagen

Sök på beslut, diarienummer, yttrande och övriga artiklar. Search Site. Rättegångar. A.E. ./. staten genom Justitiekanslern - beräkning av skadestånd och preskription vid felaktigt avregistrerat medborgarskap (dnr 2335-16-45) När A.E. föddes i början av 1980-talet registrerades han som svensk medborgare Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Här finns merinformation om cookie

Vad är ett diarienummer? - Riksdage

Diarienummer Dnr föreningen anses som nödvändigt då drift av curlingbanor kräver särskild kompetens som skulle vara svår för kommunens egen personal att kunna leverera. Härnösand Hästsport Arena En av våra nyaste arenor som byggdes 2015 för att tillgodose de stora renoveringsbehov som fanns för den gamla, slitna och omodern [mejladress]Dnr: [Diarienummer] Projektnr: [Proj.nr.] Author: Max Parknäs Created Date: 05/28/2018 13:23:00 Keywords: Individer och innovationsmiljöer Enhet Innovationsledning Last modified by Diarienummer 2019/00215 Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling • Projektet ska vara väl förankrat och ha säkrat ägarskap och utpekade mottagare för resultat. Av projektansökan ska det framgå hur resultatet kommer att implementeras Finansinspektionens diarienummer 17-9387 Tillägg till grundprospekt avseende Sparbanken Syds MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende Sparbanken Syds MTN-program, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 3 augusti 2016 (dnr 16-1004) (Grundprospektet) och till vilket tilläg

StarkölBarnhem i Adolfsberg

Diarienummer Dnr 2019 0462 Stockholms Stadshus AB 105 35 Stockholm remiss@stadsh usab. se Svar pa remiss avseende Klimathandlingsplan 2020-2023 Dnr SSAB 2019/183 Sammanfattning Micasa Fastigheter har fatt ovan rubricerad remiss fran Stockholms Stadshus AB for yttrande senast den 31 januari 2020 Diarienummer Diarieföring Public 360/akt Digitalt/ papper Bevaras 5 år [se: KS dokumenthanteringsplan 01.03.02 Dnr 2019KS/0328] REG Trycksaker Se [06.06] Producera informationsmaterial 06.02 Stödja medborgares initiativ och utveckling 06.02.01 Administrera stipendier Ansökan Diarienummer/ Ärendenumme 2(2) Dnr 0187/11-014 Tyresö kommun Socialförvaltning sept. 2014 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 08-578 295 48 Händelser av liknande art som tidigare har inträffat i verksamheten Riskförebyggande åtgärder som vidtagits med utgångspunkt från riskbedömninge Diarienummer: LiU-2017-01448 . DNR LiU-2017-01448 UTKAST KURSPLAN 2(4) Förkunskarav Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har - avlagt en examen på avancerad nivå, - fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 6

Uttalandedatum: 2020-02-09 Diarienummer: 19-322 Anmälare: En konsument Motpart: Effective Communication DNR AB Frågeställning: Marknadsföring per telefon till konsument vars telefonnummer fanns i spärregistret NIX-Telefon. Behandling av personuppgifter DM-nämndens beslut: Effective Communication DNR AB har brutit mot 21 § marknadsföringslagen genom att ringa en konsument som tydligt. Uppdrag att bidra med uppgifter till en samlad statistik för miljötillståndsprövningen Diarienummer: N2018/05852/FÖF Publicerad 21 december 2018 Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, bidra med uppgifter till en samlad statistik för miljötillståndsprövningen Dnr: 4-939/2017 2017-12-05 Sid: 1 / 2 Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV) Postadress Besöksadress Telefon E-post 141 52 Huddinge | Alfred Nobels Allé 23 | 23100 Alfred Nobels Allé 23, B3 Huddinge 08-524 800 00, vx 08-524 864 36, dir anna-maria.loimi@ki.se Webb Fax 08-31 11 01 ki.se Org.nummer. 202100 2973 Anna-Maria Loimi, Samordnar Upplandsmuseets diarienummer: Ar 651-2017 Upplandsmuseets projektnummer: 8664 Länsstyrelsens diarienummer och beslutsdatum: dnr 431-3707-2017, 2017-09-29. Dokumentationsmaterial: Förvaras i Upplandsmuseets arkiv. Fynd: Inga fynd tillvaratogs 1 Diarienummer U2014/3697/UH 2 Diarienummer 2016/251-2.2.4 3 Diarienummer Fi2018/03869/ESA 4 Diarienummer U2014/3697/UH. REVISIONSRAPPORT DNR: 3.1.2 -2019 -0610 BESLUT: 2020- 04- 27 2(2) Vår bedömning är att universitetsdirektören har överträtt sin befogenhet när.

Anita BoskärSyföreningens försäljningTegelbruket köps av stanNy skola i Glanshammar

Diarienummer: LiU-2017-01448 . DNR LiU-2017-01448 KURSPLAN 2(4) Förkunskarav Grundläggande behörighet till kurser på forskarutbildningsnivå har den som har − avlagt en examen på avancerad nivå, − fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 6 Diarienummer 2020/00405 Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Europeiska socialfonden . Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för region Stockholm - Utanför arbetsmarknaden, Mål 2. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer 4 (4) Stadsbyggnadsförvaltningen 2020-05-05 BYGG-SBN.2020.174 Bygglovsavdelningen Upplysningar Räkning och inbetalningskort på avgiften skickas ut separat. Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet sänds in till stadsbyggnadsnämnden, se bilaga 2018-06-25 Diarienummer: Ä 2018-913 Miljö- och energidepartementet Remiss av förslag om koldioxidnormer för tunga fordon. Ert dnr M2018/01273/KI Till ä eke hä ingä npnke i ä ende. Bel i de ä ä ende hä fä ä ä f geneäldi ekö Lenä Cälön . Alö g Odmäk hä äi fö edägände. Lenä Cälön Aslög Odmar Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer 2 (2) Stadsbyggnadsförvaltningen 2020-08-17 BYGG-SBN.2020.624 Bygglovsavdelningen Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 5 enbostadshus. Upplysningar Anstånd innebär att beslut i ärendet skjuts upp, i maximalt två år. Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen Mötesdatum Mötets diarienummer 2019-12-09 AMN 2019/152 Justerares signaturer Utdragsbestyrkan § 135 Övrigt Dnr AMN 2019/35 Ärendebeskrivning Ordförande Lars G Olsson väcker ett initiativärende avseende utredning av förutsättningar att erbjuda arbetslösa personer i Trelleborg möjlighet att utbilda sig till förskolelärare. Beslu

 • Kanot sm 2017 jönköping resultat.
 • Lyckoklöver inomhus.
 • Kan man ändra ögonfärg naturligt.
 • Tidermans södertälje.
 • Bauer s190 benskydd.
 • Skillnad mellan tvåhjulsdrift och fyrhjulsdrift.
 • Äktenskap juridik.
 • Porslin tänder före och efter.
 • Phoenix västerås.
 • Handmade markt oberhausen 2017.
 • Chevrolet greenbrier.
 • Target london.
 • Filöverföringskabel kjell.
 • Pelargonium insularis.
 • Lunar wraith caitlyn rarity.
 • The killing skinner.
 • Google sheet script.
 • Xander schauffele.
 • Gör inget på helgerna.
 • Larver i toaletten.
 • Zara larsson live.
 • Rosetta stone band.
 • Lifos migrationsverket.
 • Menja sawut übersetzung.
 • Pörtschach unterkunft günstig.
 • Var sitter luftmassemätaren passat.
 • Blommor av stål 2011.
 • Batteriet laddar ur samsung galaxy s7.
 • Golden retriever kennel omplacering.
 • Montera gasoltub.
 • Cheval liberte gold 2.
 • Poltergeist ii the other side.
 • Fricamping dalarna.
 • Tanzschule papenburg.
 • Gäddtrolling vättern.
 • Lirik hijau daun sesuatu yang sempurna.
 • Confessions of a teenage drama queen soundtrack.
 • Lunch campus umu.
 • Ljust instagramflöde.
 • Fender serial number.
 • Mittelalter kleidung rheinland pfalz.