Home

Spårtrafik avtal 2022

Branschavtal Spårtrafik 2016 - 2017 (5.14 MB, pdf) Förhandlingsprotokoll Bransch Spårtrafik 2016 - 2017 (7.11 MB, pdf) Bilaga 6, inhyrd personal, centralt avtal Bransch Spårtrafik (963.84 KB, pdf Spårtrafik Giltighetstid: 2016-04-01-2017-03-31 2016-2017. 3 Förteckning över avtal som gäller för Spårtrafik Huvudavtal Alliansen LO/PTK Förhandlingsordning rättstvister Utvecklingsavtal samt avtal om förslagsverksamhet Omställningsavtal TFA-avtal TGL-avtal

Avtal 2016 ST kräver löneökningar i nivå med branschen och andra delar av arbetsmarknaden samt en individgaranti på minst 450 kronor i månaden i löneökning. - Våra medlemmar inom spårtrafiken ska ha en bra löneutveckling i nivå med branschen och arbetsmarknaden i.. Almega Tjänsteförbunden branschstyrelse Spårtrafik träffade den 25 april 2016 avtal om löner och allmänna anställningsvillkor med SEKO, ST, Sveriges Ingenjörer och SACO-förbundet Trafik och Järnväg (TJ). Avtalen är på tretton månader och gäller fr o m 1 april 2016 t o m 30 april 2017. Förändringarna i allmänna villkorsavtalet är likalydande för alla Här följer två exempel på hur du som beställare pusslar ihop handlingar för att få ett avtal som motsvarar kraven för den trafik du vill handla upp. Handlingar för Resandeincitamentsavtal avseende spårtrafik: H1, H4, H10, H17 och H20 samt H3 Allmänna villkor Tjänstekoncession buss och spår beslutad juni 2016 (uppdaterad.

Förteckning över avtal som gäller för Spårtrafik Huvudavtal Alliansen LO/PTK Förhandlingsordning rättstvister Utvecklingsavtal samt avtal om förslagsverksamhet Omställningsavtal TFA-avtal TGL-avtal Pensionsavtal ITP Anmärkning I vissa fall gäller särskilda bestämmelser i försäkringsfrågor enligt bilaga 2 STs medlemmar inom spårtrafiken har fått ett nytt avtal som ger 2,38 procent i löneökning på tretton månader. ST fick också igenom att ersättningen för obekväm arbetstid ska räknas upp. Men den individgaranti på 450 kronor som förbundet krävt landade på 240 kronor i månaden (2013-04-01—2016-03-31) § 1 AVTALETS OMFATTNING Avtalet gäller för företag som utför spårbundna transporter eller därtill understödjande verksamhet som tillhör Almega Tjänsteförbunden bransch Spårtrafik. Med spårbundna transporter eller därtill understödjande verksamhet avses företag som utför person- eller gods

Förteckning över avtal som gäller för Spårtrafik Huvudavtal Alliansen LO/PTK F örhandlingsordning rättstvister Utvecklingsavtal samt avtal om fårslagsverksamhet Omställningsavtal TFA-avtal TGL-avtal Pensionsavtal ITP Anmärkning I vissa fall gäller särskilda bestämmelser i försäkrings frågor enligt bilaga 2. Anmärknin Avtal om allmänna anställningsvillkor med ST, Saco-förbundet Trafik och Järnväg (TJ) och Sveriges Ingenjörer gäller sedan tidigare och är helt oförändrat. Allmänna villkorsvtalet gäller fr.o.m. 1 juni 2013 t.o.m. 31 mars 2016, med en möjlighet till uppsägning av avtalet till upphörande den 31 mars 2015 kopplat till resultatet i arbetsgruppen Nytt centralt branschavtal

Kollektivavtal för avtalsområdet Almega Bransch Spårtrafik. Här ser du vilka avtal som gäller för avtalsområde Almega Bransch Spårtrafik. Vill du se vilka avtal som gäller för en viss arbetsplats, klicka på en arbetsplats i listan längst ner på sidan Företagslokalt avtal om allmänna anställningsvillkor vid ISS Facility Services AB, Transport, ej Pendeln 2013-04-01 - 2016-03-31 SEKO Facket för Service och Kommunikation, ST Spårtrafik och SACO-TJ Bransch Spårtrafik Välkommen till Bransch spårtrafik. Vi är en del av Fackförbundet ST som organiserar alla anställda inom bransch spårtrafik. Inom avdelningen finns det ett antal avdelningar och bolag som vi representerar. Här nedan finner du två kolumner med de senaste nyheterna från branschen respektive avdelningar AVTAL2013 Almega Tjänsteförbunden Spårtrafik 1 april 2013 - 31 mars 2016 Avtalen är grunden till goda löne- och arbetsvillkor. Lönesamtalet viktigast för enskilda medlemmars löne- och karriärutveckling. Ingenjörer bidrar starkt till den utveckling, välfärd och hållbar tillväxt som Sverige och världen behöver och efterfrågar I början av veckan träffade våra förhandlare Almega igen för ett tredje förhandlingstillfälle. Det för första träffen efter att industrins parter hade gjort upp om det så kallade märket. Märket består av tre delar, lönerna ökar med 6 procent fördelat på tre år, pensionen stärks med 0,5 procent och sist men inte minst så finn

För statligt anställda gäller avtalen fram till den 30 september. SPÅRTRAFIKEN 2020-10-26. Publikt nummer 13 2016. Fortsatt kritik mot krav på akademisk utbildning. SÅ GICK DET: KRONOFOGDEMYNDIGHETEN 2020-10-13 Yrkande Almega Bransch Spårtrafik. feb 22, 2016 | Avd. Green Cargo NYHETER, AVTALSFRÅGOR. Med allt stramare bemanning tenderar schemaläggningen att inte följa avtalets intentioner. Med bakgrund av detta vill ST att ändringar mot ledig helg § 6 mom 1:2 ses över

lönesystem. Avtalet bygger på månadslön som kan kom-pletteras med tillägg och med rörliga lönedelar. Anmärkning Om lokal part särskilt begär tillämpas bestämmelserna i tim- och ackordslönebilagan. Mom. 2 Lägsta lön per månad För arbetstagare som fyllt 18 år är lägsta månadslön 18 998 kronor fr.o.m. den 1 april 2016 Här finns handlingar för modellavtal som togs fram 2013 av Kollektivtrafikens Avtalskommitté. Från och med juni 2016 gäller istället en uppdaterad version, som finns här. Handlingar som ska ingå i ett trafikavtal för att få ett komplett avtal • Avtal: H1 eller H2 • Allmänna villkor: H3, H4 eller H Det ser ut att bli en tuff avtalsrörelse inom området spårtrafik. Almega yrkar på ökat helgarbete, längre arbetsperioder och förkortad sommarsemester. Alla dessa krav står långt från Sekos yrkanden. I går växlades yrkanden inom området spårtrafik. Och medan Seko kräver ökat skydd för arbetstagarnas anställningsvillkor, lägger Almega fram en rad långtgående försämringar. Inom avtalsområdet Spårtrafik finns cirka 10 000 medlemmar som är anställda vid bland annat SJ, Arriva och Green Cargo. De vanligaste yrkesgrupperna inom avtalet är lokförare, tågvärdar, biljettkontrollanter, reparatörer och städare. Avtalet i sin helhet kommer att lägga upp här inom kor

Avtal Bransch Spårtrafik S

Avtal om lokal lönebildning . mellan å ena sidan Almega Tjänsteförbunden, Branschstyrelse Spårtrafik och å andra sidan Sveriges Ingenjörer och SACO-förbundet Trafik och Järnväg (TJ) 1. Avtalets omfattning . 2. Lönebildningens syfte och förutsättningar 3. Grundläggande principer 3.1 Mål . 3.2 Lönekriterier . 3.3 Lönesamta Kategoriarkiv: Spårtrafik 2016 av admin. Ny lön samt retroaktiv lön från 1 april, kommer att betalas ut på septemberlönen. Avtalet gäller under perioden 1 april - 30 april 2017. Seko har tidigare i förhandlingarna blivit överens med SJ om nya tillägg för de som arbetar Just nu pågår avtalsförhandlingar för fullt på bransch spårtrafik. Förhandlingarna leds av utsedda ombudsmän på Sekos förbundskontor. Utöver ombudsmännen finns en särskild förhandlingsdelegation från ett antal av av branschens företag. Delegationen representeras av förtroendevalda inom både persontrafik, tunnelbana, upphandlad trafik, godstrafik, underhåll mfl områden.

Avtal Här hittar du dels det lokala avtalet hos SJ, det täcker all personal utom ledningsgruppen, samt det branschavtal som tecknats för 2017-2020. I slutet på det lokala avtalet finns även lönebilaga som inte är uppdaterad, här nedan är de som är aktuella för vår kategori Avtalsförhandlingar kollektivavtal spårtrafik. Avtal 2020. Tågföretagen, järnvägens arbetsgivar- och branschorganisation driver villkor för framtiden § 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för företag som tillhör Almega Tjänsteförbunden bransch Spårtrafik. Avtalet gäller på arbetstagarsidan alla arbetstagare med följande undantag - arbetstagare anställda i beredskapsarbete eller annat arbete anordnat i arbetsmarknadspolitiskt syft

Löner & Avtal 27 april, 2016 Unionen ger upp kravet på flexpension i årets förh andlingar med Almega, laddar om och. Seko och ST fick spåravtal. Löner & Avtal 26 april, 2016 Nya avtal för de anställda inom spårtrafiken ger l öneökningar med 2,38 procent på 13. Stäng sökningen. Stäng menyn. Välkommen till Seko Västtåg Branschavtal spårtrafik (TJ, Sveriges Ingenjörer, ST samt SEKO) Branschavtal järnvägsinfrastruktur (TJ, Sveriges Ingenjörer, ST, SEKO och Ledarna) Härutöver är de lokala TJ-föreningarna parter i ett stort antal företagsavtal med ibland ganska betydande avvikelser jämfört med de centrala avtalen STOCKHOLM (Direkt) Ett nytt löneavtal är klart inom spårtrafiken, med löneökningar på 2,38 procent på 13 månader, i linje med märket. Det skriver Fackförbunde

Förändringar spårtrafiken 2016 Ärendebeskrivning . Detta är ett informationsärende avseende trafikeringen för spårtrafiken 2016 (T16). Tidtabellsskiftet sker som vanligt december 2015 . Med anledning av effektiviseringarna i busstrafiken har den gängse tidplanen för trafikförändringar avseende busstrafiken skjutits fram en månad Avtalet trädde i kraft i november 2016 och nu fortsätter arbetet med att genomföra avtalet. På den här sidan samlar vi all information om regeringens arbete kring Parisavtalet. Ansvariga statsråd Isabella Lövin Ansvariga departement Miljö- och energi­departementet Avtalen sträcker sig över fem år med en möjlighet till förlängning med som mest fyra år. Den aktuella upphandlingen omfattade fyra olika avtal: spårtrafik (tunnelbanan, pendeltåg och lokalbanor), buss utsida, buss insida, samt reklamen på busshållplatser. Avtalen för områdena spårtrafik och bussväderskydd har tillfallit Clear. Kollektivavtal på ISS Transport 2013-2016 (ej pendeln) OBS! Detta avtal tar slut 31 mars 2016. Efter det så gäller det med 7 dagars ömsesidig uppsägning tills dess att nytt avtal tecknats. Tecknande av nytt avtal tar vid när de centrala avtalen är färdigförhandlade. Spårtrafik 2017-2020; Några blanketter som kan vara av intresse

Hektisk start på 2016 för WntResearch mån, 2016-03-14 11:37 Concordia Maritime tar höjd för att utnyttja marknadsmomentum ons, 2016-03-16 15:50 Oasmia gravt undervärderad enligt nyförvärvad expertis fre, 2016-03-18 09:4 Mbi EntAlmega Avtal 2016. Almega Tjänsteförbunden bransch Spårtrafik - PDF Free Download. Bemanningsföretagen och Unionen träffat nytt kollektivavtal tidningsbud: Avtal SDR. t k ite rk aavtalet Avtal om löner och allmänna verksamhetsovergang-november-2016 - Almega

Avtal ST Bransch spårtrafik

 1. Regeringen planerar för 100 000 nya bostäder i nya städer och stadsdelar. På måndagen blev de första avtalen mellan staten och tre kommuner klara. Med ny spårtrafik på gång lovar Uppsala kommun att bygga 33 000 nya bostäder, Knivsta kommun 15 000 och Gävle kommun 6000, skriver Svenska Dagbladet
 2. Buller från spårtrafik och vägar. 3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden
 3. Avtal inom Spårtrafiken klart tor, maj 03, 2012 10:00 CET. Fackförbundet ST har idag tecknat ett nytt kollektivavtal med Almega angående spårtrafiken. Avtalet gäller för 12 månader från och med den 1 april i år och ger ett löneökningsutrymme om 2,6 procent
 4. Avtal som tillkommit under tvång, hot, eller när säljaren tigit om viktiga fel, svek, är exempel på situationer som kan leda till att hela eller delar av avtalet får ogiltigförklaras. I praktiken ställs kraven på graden av tvång och svek mycket högt, vilket innebär att dessa lagregler sällan kommer till användning
 5. Inför avtalets tecknande har angivna ytor uppmätts. Parterna godtar om i avtalet angivna ytor avviker från verkliga ytor. Upplåtelse. Hyresvärden upplåter till hyresgästen rätt att, på de villkor som anges i detta avtal, nyttja lokalen på följande sätt och för följande ändamål: Kontor. Hyrestid/uppsägnin
 6. Det temporära avtalet ska säkerställa att resenärerna inte står utan den samhällskritiska pendeltågstrafiken efter den 10 december 2016 då nuvarande avtal Tåg, spårtrafik
 7. När det finns ett förslag till avtal ska förhandlingsdelegationen yttra sig och föreslå om förbundet ska godta eller förkasta avtalet. Sedan fattar förbundsstyrelsen det slutliga beslutet. Det nuvarande Livsmedelsavtalet gäller fram till den 31 mars 2016. Då bör ett nytt avtal finnas på plats. Ofta gäller avtalen längre tidsperioder

Samtliga avtal klara i bransch Spårtrafik - Almeg

Nya avtal år 2016 för trafiken Malmö-Lund, SkåneExpressen 1 och 2, Höganäs-Helsingborg-Ekeby och Ringbuss Höör. Pressmeddelande • Jun 25, 2015 14:11 CES Spårtrafik avtalet 2007-2010 Publicerat: april 15, 2008 i Avtal, Facklig information, löner Etiketter:Avtal. 0. En del medlemmar har frågat efter det centrala, branchavtalet. Här kommer en länk med avtalet samt protokollet över förhandlingen. spartrafik-avtalet-2007-2010. spartrafikavtal-2007-lon-och-villkor-protokoll Seko tar strid för de lokala avtalen på spårtrafiken. Avtal 2020 10 november 2020. Klart i dag - så blev avtalet för energi­bolagen. Avtal 2020 9 november 2020. Seko väljer låglöne­satsning före retroaktiv löne­ökning. Avtal 2020 2 november 2020. Baylan litar på att Infranord förhandlar om pensionerna Senaste avtalsnytt: Handel och spårtrafik. Jenny Berggren. Publicerad. 14 mars, 2017. I dag har Handels och KFO växlat krav för avtal för anställda i butiker, stormarknader och lager. Facket begär löneökningar på 750 kronor i månaden för heltidsanställda, samt att lägstalönerna höjs lika mycket Gäller 2016-04-01- 2017-05-01 För yrkeskunnig höjs utgående lön med minst: 4,20 kr/tim eller 730,80 kr/månad. Ackordsprislistor höjs med 2,26% Från 1 mars 2016 höjdes även utgående lön med ytterligare 0,90 kronor (enl. tidigare förhandling) Arbetstidsförkortningen per år är 40 timmar. Teknikinstallationsavtale

Avtal 2020. Inläggsförfattare Av Seko klubb Västtåg; Inläggsdatum 2019-05-06; Vårt centrala kollektivavtal (Branschavtal Spårtrafik) gäller till och med 30 april 2020. Nu vill vi veta vad våra medlemmar vill att vi ska driva för frågor för att skapa en bättre arbetsplats både idag men också om 5, 10, 20 år Avtalet är ettårigt och gäller från 1 april 2016 till 31 mars 2017. Fler förändringar och nyheter i avtalet. Här finns en sammanställning över förändringar och nyheter i kollektivavtalet mellan FTfoch FAO. Kommentar om det nya avtalet. FTFs ordförande Anders Johansson om det nya avtalet Förhandlingsprotokoll 2015 gäller från 1 januari 2016. Allmänna villkor komplement 2016- vårdsupplement till Kollektivavtal bransch E. KFO. Förhandlingsprotokoll, gäller från 1 januari 2018. Avtal - hälsa, vård & övrig omsorg. Allmänna anställningsvillkor och löneavtal med mera för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg Avtal 2020 I avtalsrörelsen för nya avtal under 2020 förhandlar Fastighetsanställdas Förbund 17 kollektivavtal med våra motparter. Här kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i avtalsrörelsen för nya avtal 2020

Handlingar modellavtal 2016 - Svensk Kollektivtrafi

spårtrafik. Den ekonomiska risken för planerad ersättningstraf ik ska åligga trafikförvaltningen, medan risken för oplanerad ersättningstrafik ska åligga trafikutövaren när denna orsakat störningen. • Ett ökat fokus läggs på värdebevarandet av trafikförvaltningens tillgångar, inkluderande fordon, bananläggningstillgång ar sam Nu har avtal tecknats om ytterligare kollektivtrafiksatsningar på 30 miljarder och mer än 100.000 nya bostäder i Stockholmsregionen fram till år 2035. Staten ska stå för 16 miljarder kronor, som dock i huvudsak ska hämtas från biltullarna. En ny tunnelbanesträckning ska byggas från Älvsjö, söder om city, till Fridhemsplan (12,6 miljarder kr). Roslagsbanan från norra [

Avtal klart för anställda inom spårtrafiken Publik

 1. Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko träffade i november 2015 avtal om premiebestämda pensioner för arbetstagare födda 1988 eller senare med giltighet från och med den 1 januari 2016. OFR/S,P,O har därefter i en särskild överenskommelser anslutit sig till PA 16 från och med den 23 februari 2016. Avtalet medger i vissa fall att även andra kan anslutas till det premiebestämda.
 2. UPPDATERAD 2017-09-07 TmUse
 3. Rapport från Arriva Vallentuna/ Sigtuna/Upplands Väsby december 2016. 26 April 2017. Järfälla/Upplands Bro (Kallhäll) (1

Avtal klart med Seko i bransch Spårtrafik - Almeg

Den 11 december organiserar Branschorganisationen Spårtrafik en stor kampanj över hela Sverige kring problematiken med det eskalerande hot och våldet ute på tågen! Detta kommer att ske på så många orter som möjlig ute i vårt land. Vår klubb vill självklart Läs mer Med allt stramare bemanning tenderar schemaläggningen att inte följa avtalets intentioner. Detsamma bör gälla för företag som har sökt inträde i Bransch Spårtrafik i syfte att bli part i Bransch Spårtrafik. Stockholm 2016-02-17 I-avtalet 2017 - 2020 Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor Giltighetstid 2017-04-01 - 2020-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna 2015-02-04, 2016-04-28 samt 2017-04-28. § 3. Allmänna förhållningsregler Allmänt Mom 1 Stats-rådet bemyndigade den 14 februari 2019 kommunikationsministeriet att underteckna bolagets avtal om bolagsbildning och andra handlingar som hänför sig till bildandet av bolaget. Projektbolag finansierar storinvesteringar i spårtrafik Pressmeddelande 15.02.2019 15.50 fi sv en > Kommunikationsministeriet bildar ett av staten helägt aktiebolag inom järnvägsbranschen... FAQ om konflikten Konflikthandboken Yrkanden Varsel Senaste nytt om förhandlingarna Detta gäller angående övertid: Om du tagit på dig ett övertidspass nästa vecka och är Sekomedlem får du inte jobba det passet. Det är strejkbryteri då det ligger övertidsblockad inom hela spårtrafik efter 12e maj kl 14. Detsamma gäller mertid, alltså för dig som jobba

Almega Bransch Spårtrafik S

 1. F-avtalet Allmänna villkor § 5 2017/05 Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Mom 3. Arbetsgivaren är enligt avtal mellan de centrala par-terna skyldig att erlägga avgift till Fastighetsbranschens Utbild-ningsnämnd. § 5. Lön Månadslön Mom 1. Arbetstagare ersätts med månadslön. Med månadslön förstås fast kontant lön och fasta.
 2. Sedan är det fascinerande att stora bolag utan att tveka väljer att helt ignorera avtalet. Vad säger det om fackets muskler. bussförare Umeå 28 september, 2016. Det här avtalet är inte juste mot alla de busschaufförer som valde att åka ner på avtalskonferenserna och berätta om sin arbetssituation. marcus 28 september, 2016
 3. Sent på söndagskvällen kom ST och Almega överens om ett nytt avtal för bransch spårtrafik

ST Bransch spårtrafik En del av Fackförbundet S

Spårtrafik - Avtalsnytt #2 Seko Klubb 11

Branschavtal Spårtrafik för MTR Tunnelbanan AB 2017-05-01 - 2020-04-30 Parter MTR Tunnelbanan AB SEKO - Facket för service och kommunikation Fackförbundet ST SACO-förbundet Trafik och Järnväg . Reviderad 2017-11-13 § 1 AVTALETS OMFATTNING. Nyheter avtal 20; Yrkanden/avtalskrav 2020; Länktips; Avtalsrörelsen 2016. Nyheter avtal 2016; Strejk/hot om strejk; Yrkanden avtal 2016; Avtalsrörelsen 2017. Nyheter avtal 2017; Yrkanden/avtalskrav 201 November 2016: Förberedelserna inför 2017 års avtalsrörelse pågår för fullt. De första stora avtalen löper ut den 31 mars. Det finns cirka 685 kollektivavtal om löner och anställningsvillkor på den svenska arbetsmarknaden. Av de avtal som hittills tecknats löper 310 ut under år 2017. Läs också Cirkelledaravtal 2017-09-01 till 2020-08-31. Ett treårsavtal har tecknats mellan Studieförbunden i samverkan och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Teaterförbundet. Är du cirkelledare och undrar över avtalet kontaktar du något av fackförbunden ovan 2016-04-19 Nu startar snart medlemsdialogerna inför avtalsrörelsen 2017. 2016-04-15 Information från Byggnads om deras konflikt. Läs mer här. 2016-04-01 PRESSMEDDELANDE NYTT AVTAL Pappers har ett nytt avtal på 2,2 procent. Vi har nått 80 procent av våra avtalskrav och vi är mycket nöjda. Totalt blir det 608 kr i månaden för våra medlemmar, allt går ut i löneökningar

Pandemin kan leda till förlängda avtal Publik

2016 2017 Måleriföretagen i Sverige • Svenska Målareförbundet Kollektiv avtal för måleriyrket 1 april 2016 till 30 april 2017. 1 Arbetstid Lön Ackord Semester Resor Avlöning Arbetets ledning Försäkringar Förhandlingar Mätningsbestämmelser Giltighetstid. 2 3 RIKSAVTAL 2016 - 201 Avtalet träder i kraft vid varje upphandling där fullständigt anbudsunderlag görs tillgängligt efter avtalets ingående den 8 januari 2003. Trafik som upphandlats men saknar fastställda slutdatum skall tillämpa detta avtal senast den 31 januari 2008. Trafik som inte omfattas av upphandlingsförfarande skall tillämpa dett Hur länge gäller aktuellt avtal? Avtalsperiod: 1 november 2016-31 oktober 2017. Logga in på Mina sidor för att läsa avtalet. Fraktflygsavtalet. Vem omfattas av avtalet? Avtalet gäller dig som jobbar med godshantering inom flygfraktområdet. Vilken arbetsgivarorganisation förhandlar Transport med

Video: Yrkande Almega Bransch Spårtrafik ST vid Green Carg

Handlingar modellavtal 2013 - Svensk Kollektivtrafi

I-avtalet har de största företagen inom plast, gummi, färg, gas, bioteknik och läkemedel. Många företag vidareförädlar produkter från den kemiska basindustrin. Avtalet gäller från och med 1 november 2020 till och med 31 mars 2023 Vårt senaste kollektivavtal började gälla 1 maj 2016 och gäller till sista mars 2017. Avtalet ger de anställda ökat inflytande över schemaläggning, och löneökningar på minst 500 kronor per heltidsanställd och månad. Dessutom har vi förhandlat fram en rejäl löneökning till 15 000 säsongsarbetare. Skärpt krav på schemaläggning Arbetsgivaren får endast göra schemaändringar.

Tuff avtalsrörelse inom spårtrafik Seko Klubb 11

Detta avtal gäller för alla Målerifakta AB:s anställda mätare, vars huvuduppgifter är uppmätning och prissättning av måleriarbeten i enlighet med Målerifakta AB:s uppdrag från kollektivavtalsparterna angående mätning av utfört ackordsarbete inom måleribranschen. Avtalet gäller 1 oktober 2017 - 30 juni 2020 Avtal 2020. Efter intensiva förhandlingar är löneavtalen för svensk exportindustri klara. Arbetsgivarna och facken inom industrin har enats om ett löneavtal på 5,4 procent i ett 29 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2023

Svensk Biogas fyller Östgötabussar | Bussmagasinet

Fastighetsbranschens kollektivavtal är avtal som Fastigo tillsammans med förhandlingsparterna tagit fram. Det är avtal som inte bara är perfekt anpassade till fastighetsbranschens behov och förutsättningar - de är också enkla och lätthanterliga, och ger goda möjligheter för lokal lönesättning och andra anpassningar ARN 2016-04048 - Betalning av två fakturor räckte inte för avtal . ARN 2016-03856 - Konsumenten kunde inte visa att barnfilmer skulle ingå i avtalet. ARN 2016-03548 - Inspelningsbar box en del av tjänsten . ARN 2016-03461 - Låg hastighet inte skäl att få avbryta avtal om mobilt bredband . ARN 2016-03121 - Avtal inte bevisat när. Avtalet är 29 månader långt och sträcker sig mellan den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. De vill lyckas med det man fick till 2016 när undersköterskorna fick rejäla lönelyft, men nu ska fler välfärdsgrupper med. Men övriga LO ville inte § 18 Avtalets giltighetstid och uppsägning Detta avtal gäller från och med den xx-xx-xx till och med den xx-xx-xx. Och där efter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader, uppsägningen skall vara skriftlig. Detta avtal upprättas i tre likalydande exemplar varav arbetsgivaren erhåller ett exemplar och GS två exemplar Avtalet gäller från 1 april 2019. Avtalet gäller fullt ut från 1 april 2019. Det innebär att prioriteringen av särskilt yrkesskickliga ska påbörjas redan i årets löneöversyn, som nu återupptas. Den nya lönen kommer att betalas ut under hösten 2019, exakt datum är ännu inte fastställt Arbetstidsfrågor hetast i spårtrafiken Sommaren 2014 gick Seko ut i strejk för att begränsa användningen av tim- och visstidsanställda på Veolia Öresundståg. Karin Lindgren Strömbäc

 • Höllviken innebandy resultat.
 • Dålig självkänsla hjälp.
 • Stellvertretende stationsleitung aufgaben.
 • Pilates reformer göteborg.
 • Bus 78 thessaloniki route.
 • Fernuni hagen rechtswissenschaften einsendeaufgaben.
 • Malignt feokromocytom prognos.
 • Kampsport barn söderort.
 • Old english bulldog züchter.
 • Väckarklocka elstöt.
 • Jbl 308.
 • Jon snow height.
 • Gula fläckar på tänderna.
 • Dumbo octopus facts.
 • Vlt hallstahammar.
 • Hur många har sökt på mitt nummer.
 • Sehenswürdigkeiten usa karte.
 • Fake location ios 11.
 • Formelsamling matte 4.
 • Gästhus 40 kvm.
 • Högskola utan gymnasieexamen.
 • Korsord barn.
 • Lim till slime biltema.
 • Ellie goulding fakta.
 • Bad sassendorf veranstaltungen bauernmarkt.
 • Väggkalender familj 2017.
 • Bahnhof router problem.
 • Sommarkurser distans.
 • Konserverar webbkryss.
 • Blanda vitt vin med läsk.
 • Sjukvård spanien pensionär.
 • Stickpropp smal.
 • Väder billund yr.
 • Siw malmkvist dotter.
 • Kundcenter bostaden umeå.
 • Livmoderhalstappen gravid.
 • Lackadiverna hotel.
 • Utveckling 7 månader.
 • Bra espressokvarn.
 • Zillertal camera.
 • Föna håret med rundborste.