Home

Lag om kärnteknisk verksamhet

Lag (2017:576) om ändring i lagen (2010:973) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2017:576; Förarbeten Rskr. 2016/17:313, Prop. 2016/17:157, Bet. 2016/17:FöU13 Omfattning ändr. 25 § i 2010:97 Lag (2000:141) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 1999/2000:165, Prop. 1999/2000:54, Bet. 1999/2000:UU13 Omfattning ändr. 2, 17, 25 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d §§, rubr. närmast före 7 a § Ikraftträder 2000-05-1 Denna lag gäller kärnteknisk verksamhet, m.m. Med sådan verksamhet avses. uppförande, innehav eller drift av kärnteknisk anläggning, förvärv, innehav, överlåtelse, hantering, bearbetning, transport av eller annan befattning med kärnämne eller kärnavfall 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet Utfärdad den 25 juni 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1984:3) om kärntek- nisk verksamhet2 dels att 2 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas sju nya paragrafer, 5 g-5 l §§ och 14 b § och när- mast före 5 j § och 14 b § och nya rubriker av följande.

Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet Uppdaterad: 2019-01-25 [6103] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om kärnämne eller kärnavfall föreskriva om undantag från denna lag eller vissa bestämmelser i lagen, i den utsträckning det kan ske utan att syftet med lagen åsidosätts Kärnteknisk verksamhet Ytterligare information och kontaktuppgifter. Cookies; Materialet är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Drag ned för att stänga. JP Infonets webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Genom att välja acceptera samtycker du till att cookies används. Läs mer. Gör dina inställninga Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter. I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken, i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Ändringarna innebär i huvudsak att statens ansvar för vissa kärntekniska verksamheter tydliggörs i lag Lagens syfte. 1 § Denna lag syftar till att säkerställa finansieringen av de skyldigheter som följer av 10 § 3 och 4 samt 11 och 12 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.Lag (2017:1065). Ordförklaringar. 2 § I denna lag avses med kärnteknisk anläggning, kärnkraftsreaktor, permanent avstängd kärnkraftsreaktor, kärnämne och kärnavfall detsamma som i lagen (1984:3) om.

Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet Lagen

SFS 2017:575 Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. 170575.PDF Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Lagar och regler; Relaterad information. Om dokumentet. Källa. Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Ytterligare information och kontaktuppgifter

Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet; Miljöbalk (1998:808) Atomansvarighetslag (1968:45) Lag (2006:263) om transport av farligt gods; Lag (2003:778) om skydd mot olyckor; Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistån Viss verksamhet med strålning kräver tillstånd enligt bland annat strålskyddslagen (2018:396) och lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet; Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 3. dels att 2, 4, 5, 10-10 b, 11-13, 19, 20 och 25 §§ ska ha följande lydelse,. dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 a och 16 a §§, av följande lydelse.. 2

Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet Utfärdad den 28 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 b och 5 c §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet ska ha följande lydelse. 5 b 2§ Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2 kap. och 5 kap. 3- 5 §§ miljöbalken tillämpas 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet; utfärdad den 15 juni 2017. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1984:3) om kärntek- nisk verksamhet3 dels att 2, 4, 5, 10-10 b, 11-13, 19, 20 och 25 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 3 a och 16 a §§, av följand Lagens syfte. 1 § Denna lag syftar till att säkerställa finansieringen av de skyldigheter som följer av 10 § 3 och 4 samt 11 och 12 §§ lagen om kärnteknisk verksamhet. Lag ().Ordförklaringar. 2 § I denna lag avses med kärnteknisk anläggning, kärnkraftsreaktor, permanent avstängd kärnkraftsreaktor, kärnämne och kärnavfall detsamma som i lagen om kärnteknisk verksamhet

Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (pdf 515 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Prenumerera via e-pos - 10 b § lagen om kärnteknisk verksamhet i fråga om 14 §, 20 a § första stycket 2-5, 20 b § andra och tredje styckena, 21 och 22 a §§, - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 2 § andra stycket första meningen och 3 b §, och - 8 kap. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet; utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (1984:3) om kärntek- nisk verksamhet2 dels att 6 § skall upphöra att gälla, dels att 4, 5, 8, 10 och 25 §§ skall ha följande lydelse. 4 § Säkerheten vid kärnteknisk verksamhet skall upprätthållas genom at Regeringen förlänger utredningstiden för Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05). Uppdraget ska nu redovisas senast den 1 april 2019

 1. 1. lag om ändring i miljöbalken, 2. lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och 3. lag om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter. Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Helen Blomberg och Kristina Börjevik Kovaniemi. Förslagen föranleder följande yttrande
 2. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet; utfärdad den 29 april 2009. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1984:3) om kärn- teknisk verksamhet3 dels att 5 a, 7 och 27 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 27 a och 27 b §§, av föl- jande lydelse
 3. Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. 47 av 55 paragrafer (85 %) har ändrats i lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1415). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser
 4. Frågor om anmälningsskyldighet: 2 § En anmälan enligt 7 a-7 c §§ lagen om kärnteknisk verksamhet ska göras till Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vad en anmälan ska innehålla samt om andra frågor som rör anmälningsskyldigheten
 5. Utredningen om översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet Gábor Szendrö Särskild utredare 1 Sveriges Offentliga Utredningar M 2017:05. Uppdraget Syftet med utredningen är att genomföra en översyn av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet så att den ger en god grund för effekti

En särskild utredare ska undersöka behovet av ändringar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen.Utredaren ska bl. Kärntekniska anläggningar, enligt definitionen i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, bör vara farlig verksamhet. Gruvor20 Gruvor med pågående gruvdrift med brytning under jord bör vara farlig verksamhet. Flygplatser Flygplatser som har meddelats drifttillstånd enligt 6 kap. 8 § första stycke Lagen om kärnteknisk verksamhet Atomansvarighetslagen Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredska

Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet Norstedts Juridi

Kärnteknisk verksamhet - Lagboke

Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05) Beteckning: M 2017:05 Departement: Miljödepartementet Senast ändrad: 2020-03-11 Status: Avslutad 2019 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:76 och dir. 2018:78 Lokal: Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättnin Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet Utgivningsdatum 2017-06-15 Träder i kraft 2017-08-01 SFS-nummer 2017:575 Rättsområden Ordning och säkerhet, Infrastruktur. Relaterade nyheter Lagstiftning 04. Organisation, ledning och styrning av den kärntekniska verksamheten 7§ Bestämmelser om organisation samt ekonomiska, administrativa och personella resurser för den kärntekniska verksamheten finns i 13 § första stycket 2 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. 8§ Den kärntekniska verksamheten ska ledas, styras, utvärderas oc Bestämmelser om transport finns i lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Förordning (2006:521). 3 a § Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om att det ska upprättas en miljökonsekvensbeskrivning i sådana ärenden om tillstånd som avses i 5 c § andra stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Lagens syfte. 1 § Syftet med denna lag är att säkerställa finansieringen av de allmänna skyldigheter som följer av 10-14 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Definitioner. 2 § Med kärnteknisk anläggning, kärnkraftsreaktor, kärnämne och kärnavfall avses i denna lag detsamma som i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet Tag Archives: lag om kärnteknisk verksamhet. Commentary, Swedish. Motståndets dödsryckningar. June 16, 2010 Michael 3 Comments. Denna förordning är meddelad med stöd av - 2 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet i fråga om 4-6, 8-12, 15 och 15 a §§, - 3 § andra stycket lagen om kärnteknisk verksamhet i fråga om 20 a § första stycket 1 och 22 a §, - 5 d § lagen om kärnteknisk verksamhet i fråga om 19 a och 19 b §§, - 5 e § lagen om kärnteknisk verksamhet i fråga om 3 a och 22 a. En särskild utredare ska undersöka behovet av ändringar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) och förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet och vid behov även föreslå ändringar i strålskyddslagen och nödvändiga följdändringar i miljöbalken och finansieringslagstiftningen.

Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet - Regeringen

 1. Villkorslagen eller Lagen (1977:140) om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle m.m. var en lag som trädde i kraft i maj 1977 och ersattes 1984 av Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet [1].. Villkorslagen innebar att nya reaktorer endast fick startas om reaktorinnehavaren kunde uppvisa en helt säker metod att ta hand om det utbrända kärnbränslet, antingen genom.
 2. Ny kärntekniklag som ska ersätta lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet Uppdelning av ansvar för säkerhet respektive omhändertagande av kärnavfall dvs. tillståndshavaransvar respektive verksamhetsutövaransvar Statens subsidiära ansvar och sistahandsansvar Stegvis prövning av kärnteknisk verksamhet
 3. Avfallshantering kärnteknisk verksamhet. Inom kärnteknisk verksamhet genereras en stor mängd typer av avfall, både konventionellt samt radioaktivt, som måste hanteras för att följa de lagar och förordningar som finns. Avfallshantering är en viktig del i arbetet mot hållbar utveckling

Ny kärntekniklag - med förtydligat ansvar - Regeringen

Lag (2006:647) om finansiering av kärntekniska

verksamheten klassificeras med SNI-kod 90.004-4 (anläggning för hantering, be- arbetning, lagring eller slutförvaring av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strål lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, får staten använda de fondmedel som tillståndshavaren annars skulle ha fått använda. Denna lag träder i kraft den 1 november 2020. På regeringens vägnar ISABELLA LÖVIN Linnéa Klefbäck (Miljödepartementet) 1 De aktiva delarna i R1 friklassades under 1980-talet då radioaktiviteten avklingat tillräckligt. Idag återstår själva bergrummet och det finns antydningar i den fysiska miljön om att den använts för kärnteknisk verksamhet. Studsvik — en forskningsreaktor. Belägen i Studsvik utanför Nyköping 1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF. Lag (2018:1312)

Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet Sören Öma

förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringslagen) och förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet (finansieringsförordningen). Arbetet avrapporterades den 5 juni 2013 Utlagd verksamhet ställer alltid krav på god intern styrning, riskhantering och kontroll. Stämmer det att riktlinjerna anger att man bör föra ett register över samtliga avtal om utlagd verksamhet, och i så fall varför? Ja det stämmer. Syftet är att registret ska ingå i företagets riskramverk Kärnkraftverk samt mellanlager och slutförvar för kärnavfall och använt kärnbränsle är exempel på kärntekniska anläggningar. Vid uppförande, drift och rivning av kärntekniska anläggningar utövas s.k. kärnteknisk verksamhet och det uppstår kärnavfall. Vid kärnkraftverken uppstår även använt kärnbränsle. Längst ner på sidan kan du läsa om slutförvar som återstår att.

Lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Den som har ett kärntekniskt tillstånd enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet är enligt lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter (finansieringslagen) skyldig att genomföra och finansiera de åtgärder som behövs för en säker hantering och slutförvaring av verksamhetens restprodukter kärnteknisk verksamhet, term som främst används i lagtext om verksamhet som (11 av 42 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse 1 Förslag till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet..... 4 2 Förslag till förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet..... 10 3 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion fö

Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Rivningen av kärntekniska anläggningar är till största del underhåll av låg- och medelaktiva avfall: kapning, förpackning och slutförvaring av stål- och betongkonstruktioner. Arbetet är strålskyddstekniskt krävande, eftersom en del av kraftverkets delar är avger en stark strålning och man måste hindra det radioaktiva dammet från att sprida sig och ta sig ut i andningsluften vid. Statens säkerhetsarbete för kärnteknisk verksamhet kritiseras av Riksrevisionen. Kritiken gäller r evisionens senaste granskningsrapport där både det förebyggande arbetet för att förhindra kärntekniska olyckor och hanteringen av konsekvenserna vid en olycka inte håller måttet Motion 2019/20:3273 av Laila Naraghi m.fl. (S) Motion till riksdagen 2019/20:3273 av Laila Naraghi m.fl. S Förbud mot införsel av kärnvapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta behovet av ett tillägg i lagen 1984:3 om kärnteknisk verksamhet som förbjuder införsel av kärnvapen i landet, likt den finska lagstiftningen, Motion. Rapporten Förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet och förordningen (2008:715) samt promemo-rian Myndighetsansvaret i finansieringssystemet för hante-ringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet M2013/1587/Ke SAMMANFATTNIN - Detta gäller till exempel i USA där lagstiftning för kärnteknisk verksamhet gör en del av de amerikanska koderna tvingande att använda, En kvittens på om lag-, förordnings- och föreskriftsarbetet fallit väl ut erhålls 2022 då IAEA gör nästa IRRS-granskning i Sverige

Lag om Kärnteknisk verksamhet (1984:3) - Utskriven från

Materialet är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Drag ned för att stänga. JP Infonets webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Genom att välja acceptera samtycker du till att cookies används. Läs mer. Gör dina inställninga Om ändringen har sådan betydelse och den anmälningspliktiga verksamheten som ska ändras omfattas av uppräkningen i 25 § första stycket 2 p. förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH), ska tillsynsmyndigheten bedöma om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i enlighet med vad som följer av 26 a § FMH En sammanfattning av lagen. Den 1 april 2017 ersatte en ny hälso- och sjukvårdslag (2017:30) den gamla hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Den nya HSL syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag

SFS 2017:575 Lag om ändring i lagen (1984:3) om

arbete inom verksamheter som ger stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättningar. Det är fråga om kunskaper och erfarenhe-ter som behövs i det arbete som personalen utför enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Om ett barns vårdnadshavare vill att barnet ska få pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem ska kommunen sträva efter att erbjuda det. Här kan du läsa om vad regelverket säger om pedagogisk omsorg Hur personuppgifter får behandlas kommer från den 25 maj 2018 regleras med en ny lag: GDPR. Eftersom bilder kan vara personuppgifter, påverkas även du som fotograf av den nya förordningen. Kamera & Bild reder ut vad de nya reglerna egentligen betyder i praktiken - för dig som fotograferar Beskriv verksamheten i detalj. En verksamhet ska vara så tydligt beskriven och avgränsad att den lätt kan förstås av den som vill ha information om företaget. Alltför allmänna beskrivningar är därför inte tillåtna

Riksdagen har fattat beslut om en ny lag som ger ett förstärkt skydd för visselblåsare Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen träder i kraft den 1 januari 2017 Att skydda sina företagshemligheter blev precis lite enklare tack vare en ny lag som trädde i kraft 1 juli - positivt för startups där nyckelanställda lämnar och drar igång konkurrerande verksamhet. Jonas Lindskog, specialist inom arbetsrätt på Cederquist, förklarar här vilket skydd lagen om företagshemligheter ger och vad ni kan göra för att stärka det Frågor och svar om daglig verksamhet - läs i bilagan här nedanför! Läs mer Personer i yrkesverksam ålder med utvecklingsstörning eller autism och de som fått en begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder har rätt till daglig verksamhet som kommunen ordnar

 • Länsman korsord.
 • Tilt shift photoshop.
 • Skimmelskäck.
 • Köpa dummies på nätet.
 • Förgasare skoter.
 • Matematik 1a.
 • The princess and the frog full movie.
 • How to completely uninstall office 2016 mac.
 • Parnassius apollo.
 • St tropez brun utan sol mousse.
 • Bra historiepoddar.
 • Heatpal bränsle.
 • Maikling tula tungkol sa pag ibig na may sukat at tugma.
 • Мизантроп ли я.
 • Mitti enskede.
 • Nomader i öknen.
 • 656 bgb fall.
 • Norsk for fremmedspråklige elever digitale ressurser.
 • Zyban eller voxra.
 • Stoff och stil stockholm.
 • Fourierserie udda funktion.
 • Messi hd filme.
 • Spiskåpa rexonet.
 • Gåva fastighet villkor.
 • Pax böcker mariefred.
 • Stansted airport arrivals.
 • Bästa spelbolaget flashback.
 • Findit traktorer.
 • Tudor heritage chrono.
 • Malignt feokromocytom prognos.
 • Falas skyrim.
 • Welche foren gibt es.
 • Bodaholm gk.
 • Annat ord för fisklim.
 • Anna wintour husband.
 • Parkour halle düsseldorf.
 • Amazon fba produkt ideen.
 • Antikbehandla koppar.
 • Ludvig josephson syskon.
 • Armani jacka.
 • Steuerfreibetrag studenten 2018.